Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Hoek - Brown

Hoek-Brownova podmínka popisuje porušení horniny na základě provedené analýzy stovek podzemních děl a skalních svahů následujícím vztahem:

kde:

σ1ef

-

větší hlavní napětí při porušení horniny

σ3ef

-

menší hlavní napětí při porušení horniny

σc

-

pevnost horniny v prostém tlaku

σci

-

jednoosá pevnost v tlaku neporušených kusů horniny

mb

-

nelineární parametry závisející na vlastnostech horniny

a

-

parametr rozpukání horniny

Základní parametry modifikované Hoek-Brownovy podmínky je ideální získat na základě měření in-situ a laboratorních měření, pro stručnou orientaci je uveden stručný rozsah parametrů. Pokud známe klasifikaci horninového prostředí pomocí GSI, pak je možné v programu zvolit dopočet parametrů Hoek-Brownovy podmínky.

Do vlastního výpočtu stability jsou Hoek-Brownovy parametry převáděny na Mohr-Coulombovy, postup výpočtu je pak shodný jako u Mohr-Coulombovy podmínky smykové pevnosti.

Pro převod se používá řešení odvozené Hoekem, Carranza-Torresem a Corkumem (2002) pro případ řešení stability skalního svahu:

Úhel vnitřního tření φ:

Soudržnost c:

kde:

Vztah pro maximální hodnotu menšího hlavního napětí σ‘3max:

kde:

γ

-

objemová tíha horniny

H

-

výška skalního svahu

σc

-

pevnost horniny v prostém tlaku, resp. jednoosá pevnost neporušeného horninového masivu

Literatura:

Stability analysis of rock slopes with a modified Hoek-Brown failure criterion, ANG Xiao-Li ; LIANG LI ; YIN Jian-Hua International journal for numerical and analytical methods in geomechanics. ISSN 0363-9061, 2004, vol. 28, no2, pp. 181-190.

Hoek E, Carranza-Torres CT, Corkum B.: Hoek–Brown failure criterion—2002 edition. Proceedings of the 5th North American Rock Mechanics Symposium, Toronto, Canada, vol. 1, 2002, strany 267 – 273.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.