0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Hoek - Brown

Hoek-Brownova podmínka popisuje porušení horniny na základě provedené analýzy stovek podzemních děl a skalních svahů následujícím vztahem:

kde:

σ1ef

-

větší hlavní napětí při porušení horniny

σ3ef

-

menší hlavní napětí při porušení horniny

σc

-

pevnost horniny v prostém tlaku

σci

-

jednoosá pevnost v tlaku neporušených kusů horniny

mb

-

nelineární parametry závisející na vlastnostech horniny

a

-

parametr rozpukání horniny

Základní parametry modifikované Hoek-Brownovy podmínky je ideální získat na základě měření in-situ a laboratorních měření, pro stručnou orientaci je uveden stručný rozsah parametrů. Pokud známe klasifikaci horninového prostředí pomocí GSI, pak je možné v programu zvolit dopočet parametrů Hoek-Brownovy podmínky.

Do vlastního výpočtu stability jsou Hoek-Brownovy parametry převáděny na Mohr-Coulombovy, postup výpočtu je pak shodný jako u Mohr-Coulombovy podmínky smykové pevnosti.

Pro převod se používá řešení odvozené Hoekem, Carranza-Torresem a Corkumem (2002) pro případ řešení stability skalního svahu:

Úhel vnitřního tření φ:

Soudržnost c:

kde:

Vztah pro maximální hodnotu menšího hlavního napětí σ‘3max:

kde:

γ

-

objemová tíha horniny

H

-

výška skalního svahu

Literatura:

Stability analysis of rock slopes with a modified Hoek-Brown failure criterion, ANG Xiao-Li ; LIANG LI ; YIN Jian-Hua International journal for numerical and analytical methods in geomechanics. ISSN 0363-9061, 2004, vol. 28, no2, pp. 181-190.

Hoek E, Carranza-Torres CT, Corkum B.: Hoek–Brown failure criterion—2002 edition. Proceedings of the 5th North American Rock Mechanics Symposium, Toronto, Canada, vol. 1, 2002, strany 267 – 273.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.