Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Dimenzování dřevěných průřezů

Posouzení dřevěných průřezů pažení se provádí pro zatížení vypočteným ohybovým momentem, normálovou sílou a posouvající sílou. Posudek se provádí pro vybrané zatížení nebo se počítá obálka zadaných zatížení, kdy se vybírá rozhodující ze zatížení, pro něž vychází nejvyšší hodnota využití průřezu.

Programy pro návrh a posuzení pilot používají pro dimenzování dřevěných průřezů následující způsoby výpočtu:

Každý průřez je posuzován na dva druhy namáhání:

1. Posouzení ohybového momentu a normálové síly

Provádí se posudek normálového napětí σm od ohybového momentu na okraji průřezu, daného vztahem:

kde:

M

-

ohybový moment

W

-

elastický průřezový modul

a normálového napětí σn od osové síly daného vztahem:

kde:

N

-

normálová síla

A

-

průřezová plocha

Normálová síla může být tah nebo tlak.

2. Posouzení smyku

Provádí se posudek smykového napětí τ v těžišti průřezu, daného vztahem:

kde:

Q

-

posouvající síla

S

-

statický moment průřezu

I

-

moment setrvačnosti

t

-

tloušťka průřezu v těžišti

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.