0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Rankinova a Mazindraniho teorie

Pasivní zemní tlak je počítán pomocí vzorce:

kde:

σz

-

svislé geostatické napětí

Kp

-

koeficient pasivního tlaku dle Rankina

β

-

sklon povrchu terénu

γ

-

tíha zeminy

z

-

uvažovaná hloubka

-

koeficient pasivního tlaku podle Mazindraniho

Součinitel pasivního zemního tlaku p je dán vztahem:

kde:

β

-

sklon povrchu terénu

φ

-

úhel vnitřního tření zeminy

c

-

soudržnost zeminy

V případě, že mezi konstrukcí a nesoudržnou zeminou (c = 0) nepůsobí tření (δ = 0), povrch terénu je vodorovný (β = 0) a smyková plocha se vytvoří též jako rovinná se sklonem

přechází Mazindraniho teorie v teorii podle Rankina. Součinitel pasivního zemního tlaku je pak dán následujícím vztahem:

kde:

φ

-

úhel vnitřního tření zeminy

Pasivní zemní tlak σp je tedy dle Rankina pro nesoudržné zeminy dán vztahem:

kde:

γ

-

objemová tíha zeminy

z

-

uvažovaná hloubka

Kp

-

součinitel pasivního zemního tlaku dle Rankina

Literatura:

Mazindrani, Z.H., and Ganjali, M.H. 1997. Lateral earth pressure problem of cohesive backfill with inclined surface. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE, 123(2): 110-112.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.