0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Vodorovná únosnost piloty - Bromsova metoda

Řešení vodorovné únosnosti osamělé piloty podle Bromse vychází z odborné literatury (Broms, 1964). Tato metoda výpočtu se vztahuje výhradně k řešení piloty v homogenní zemině, při posouzení piloty tedy nelze uvažovat vliv vrstevnatého podloží. Způsob výpočtu vodorovné únosnosti piloty se zadává v rámu "Nastavení" v záložce "Piloty".

V případě výpočtu vodorovné únosnosti podle Bromsovy metody program ignoruje doposud zadané vrstvy zemin. Parametry zemin se zadávají v rámu "Vodorovná únosnost" v závislosti na typu zeminy (soudržná, nesoudržná).

Vstupním údajem pro výpočet vodorovné únosnosti piloty jsou materiálové charakteristiky piloty (modul pružnosti, resp. pevnost daného materiálu), geometrie piloty (délka piloty l a její průměr d) a dále zatížení piloty posouvající silou, resp. ohybovým momentem.

Koeficient tuhosti piloty β se v soudržných zeminách určí podle vztahu:

kde:

EI

-

ohybová tuhost piloty [MNm2]

kh

-

modul reakce podloží [MNm3]

d

-

průměr piloty [m] - (v případě kruhového proměnného průřezu piloty se pro výpočet parametru β uvažuje konstantní hodnota průměru piloty d1, která se zadává v rámu "Geometrie").

Koeficient tuhosti piloty η se v nesoudržných zeminách určí podle vztahu:

kde:

EI

-

ohybová tuhost piloty [MNm2]

nh

-

součinitel reakce podloží [MNm3]

Program automaticky určuje, zda jde o dlouhou nebo krátkou pilotu v závislosti na poměru β*l (pro soudržné zeminy), resp. η*l (pro nesoudržné zeminy). Protože se v dostupné literatuře uvádějí rozdílná kritéria pro různé typy pilot, lze je v programu uživatelsky definovat. Pro střední délku piloty se posuzuje pilota jako krátká i dlouhá, program poté automaticky vybere výsledek s nejnižší hodnotou vodorovné únosnosti piloty Qu.

Dialogové okno "Kritéria typu piloty"

Kritéria typu piloty (dlouhá, krátká, střední) se uvažují podle následujících podmínek pro:

  • volné uložení: pro dlouhé piloty platí β*l > 2,5 ; pro krátké piloty pak β*l < 2,5
  • vetknutí: pro dlouhé piloty platí β*l > 1,5 ; pro krátké piloty pak β*l < 1,5

Uložení piloty v hlavě lze uvažovat dvěma způsoby:

  • volné - v hlavě piloty není bráněno pootočení.
  • vetknutí - pilota se nemůže v hlavě otáčet. V takových případech se obvykle jedná o piloty, které jsou součástí rovinného pilotového roštu nebo skupiny pilot.

Dalším důležitým vstupním parametrem je ohybová únosnost průřezu piloty. Program tuto hodnotu automaticky dopočítá ze zadané geometrie podle vztahu:

kde:

Wy

-

průřezový modul [m3]

f

-

pevnost materiálu piloty [MPa]

γk

-

součinitel únosnosti průřezu [-] - únosnost průřezu se podle různých norem a literatury přenásobuje různými koeficienty bezpečnosti, tento koeficient umožňuje přizpůsobení programu těmto normám.

V případě piloty provedené z železobetonu závisí únosnost piloty v ohybu Mu na množství navržené výztuže.

Součinitel redukce únosnosti γQu redukuje celkovou hodnotu vodorovné únosnosti osamělé piloty podle vztahu:

kde:

Qu

-

vodorovná únosnost osamělé piloty [kN]

γQu

-

součinitel redukce únosnosti [-]

Výsledkem výpočtu je vodorovná únosnost osamělé piloty Qu, resp. Qu,red a deformace piloty v úrovni terénu u.

Literatura:

[1] BROMS, BENGT. B.: Lateral Resistance of Piles in Cohesive Soils. Proceedings of the American Society of Civil Engineers, Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, Vol. 90, SM2, 1964.

[2] BROMS, BENGT. B.: Lateral Resistance of Piles in Cohesionless Soils. Proceedings of the American Society of Civil Engineers, Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, vol. 90 SM3, 1964.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.