0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Metoda Skempton (CPT)

Toto řešení pro soudržné zeminy vychází z teorie Skemptona, který určuje únosnost základové půdy vztahem:

Při určování únosnosti zeminy tímto způsobem je doporučeno použít stupeň bezpečnosti FS = 3.

kde:

Rd

-

únosnost zeminy v základové spáře

Kc

-

součinitel vlivu šikmosti zatížení

Nc

-

skemptonův součinitel únosnosti zeminy

Su

-

Neodvodněná smyková pevnost

γ

-

objemová tíha zeminy v základové spáře

d

-

hloubka základové spáry

Vzorec vychází z imperiálních jednotek [tsf, tcf, ft] - program vše automaticky přepočítává na jednotky používané v programu.

Přičemž:

Kde:

H

-

vodorovná složka výslednice zatížení

V

-

svislá složka výslednice zatížení

Pro poměr H/V > 0,4 není vhodné metodu používat.

Skemptonův součinitel únosnosti zeminy Nc závisí na poměru efektivní šířky bef a délky základu lef a poměru hloubky základové spáry d a efektivní šířky bef. Jeho hodnota je určena z následujícího grafu:

Určení součinitele Nc (Převzato z Peck, Hanson a Thornburn, 1974)

Neodvodněná smyková pevnost Su je určena následovně:

kde:

qc

-

průměrný penetrační odpor

σv0

-

průměrné svislé napětí od základové spáry do hloubky 1,5*bef pod základovou sparou

Nk

-

faktor penetračního kužele (v rozsahu <10 ; 20>)

Přičemž:

kde:

qc1

-

průměrný penetrační odpor od základové spáry do hloubky 0,5*bef

qc2

-

průměrný penetrační odpor od hloubky 0,5*bef do hloubky 1,5*bef pod základovou sparou

Vliv naklonění terénu a základové spáry je uvažován stejným způsobem jako u metody Schmertmann.

Literatura:

FHWA-SA-91-043: THE CONE PENETROMETER TEST

Bridge Engineering Handbook (Wai-Fah Chen, Lian Duan, 1999)

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.