Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Založení

V rámu "Založení" se v rozbalitelném seznamu volí typ základu. Zvolený typ s grafickou nápovědou zadávaných hodnot, se zobrazuje v levé části rámu. Hodnoty lze editovat buď v rámu vložením do zadávacích polí, nebo na desktopu pomocí aktivních kót.

Program umožňuje zadat následující typy základů:

 • Centrická patka
 • Kruhová patka
 • Excentrická patka
 • Kruhová stupňovitá patka
 • Základový pas
 • Centrická patka s náběhem
 • Stupňovitá centrická patka
 • Excentrická patka s náběhem
 • Stupňovitá excentrická patka
 • Centrická patka s kruhovým stupněm

Profil zeminy se zadává od původního terénu. Pro únosnost základu je rozhodujícím kritériem hloubka upraveného terénu. Leží-li upravený terén nad stávajícím terénem, je nutné zadat hloubku upraveného a původního terénu stejnou a do podloží zadat vrstvu s nově navezenou zeminou. V tomto rámu se také zadává tloušťka základu.

Dále se volí způsob, jakým bude uvažováno nadloží:

 • zadat objemovou tíhu - zadává se objemová tíha nadložíγ1
 • podle geologického profilu - objemová tíha nadloží se určí podle zemin přiřazených v geologickém profilu
 • zadat tvar a zeminu zásypu - tato volba umožňuje modelovat tvar zásypu od dolního nebo horníhookraje patky. Objemová tíha nadloží se určí podle přiřazené zeminy.

Je-li výpočet proveden podle mezních stavů, pak se tíha nadloží přenásobuje součinitelem γ zadávaným v záložce "Patky".

U základu na odvodněném podloží (typ výpočtu se zadává v rámu "Nastavení") lze zadat sklon upraveného terénu a základové spáry. V ostatních případech jsou terén a základová spára vodorovné.

Rám "Založení"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.