0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Negativní plášťové tření

Negativní plášťové tření je jev, který vzniká vlivem sednutí zeminy v okolí piloty. Zemina, která se kolem piloty sesedá, má snahu pilotu zatahovat směrem dolů a tím snižuje její únosnost při daném zatlačení piloty.

Vstupními hodnotami pro výpočet vlivu negativního plášťového tření je sednutí povrchu terénu w a hloubka zóny vlivu této deformace h. Při rovnoměrném plošném zatížení okolí piloty by měla být hodnota w měřena zhruba ve vzdálenosti trojnásobku průměru piloty od jejího vnějšího líce. Hodnota h pak udává hloubku, do níž se vliv sednutí povrchu projevuje a pod níž se již zemina nestlačuje.

Výpočet negativního plášťového tření probíhá na počátku, když se stanovují limitní smykové síly přenášené pláštěm piloty Tlim. Předpokladem výpočtu je to, že stlačení zeminy lineárně klesá s hloubkou, od hodnoty w na povrchu terénu do hodnoty 0 v hloubce h. Každé úrovni pod povrchem až do hloubky h tedy odpovídá konkrétní hodnota stlačení zeminy. V pružinách jednotlivých úseků, na něž je pilota rozdělena, dopočítáváme síly, které v nich vznikají vlivem tohoto stlačení. A o tyto síly zmenšujeme hodnoty Tlim, tedy únosnost pláště třením.

Z uvedené teorie je zřejmé, že pokud je sednutí w hodně velké, nebo je velká hloubka vlivu sednutí h, mohou některé síly Tlim klesnout až na nulu. V extrémním případě může negativní plášťové tření zcela eliminovat vliv únosnosti pláště a pilota je pak podpírána pouze pružným podložím pod patou.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.