0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

SP22.13330.2016

Toto řešení vychází z ruské normy SP22.13330.2016, která rozlišuje dva výpočty únosnosti:

1) Užitná únosnost (R)

kde:

γc1, γc2

-

součinitelé prostředí

k

-

k = 1 pro přímé určení pevnostních charakteristik zemin, jinak k = 1,1 (tabulkové zatřídění dle přílohy A)

Mγ, Mq, Mc

-

součinitele únosnosti

kz

-

kz = 1 pokud je b < 10 m, jinak kz = 8/b+0,2 [m]

b

-

šířka základu (menší z půdorysných rozměrů)

γ1, γ2

-

objemová tíha nad/pod základovou spárou

c

-

soudržnost zeminy

d1

-

hloubka založení

Poznámka: Parametry φ, c, γ2 jsou při výpočtu užitné únosnosti (R) určeny váženým průměrem do hloubky zSP, kde zSP = b/2 pokud je b < 10 m, jinak zSP = 4+0,1b [m]

2) Únosnost základové půdy (N)

kde:

γc

-

součinitel prostředí

γn

-

součinitel důležitosti konstrukce (γn = 1,2; γn = 1,15; γn = 1,1 pro konstrukce třídy I, II, III)

Nγ, Nq, Nc

-

součinitele únosnosti

sγ, sq, sc

-

součinitele tvaru základu

bef

-

efektivní šířka základu

γ1, γ2

-

objemová tíha nad/pod základovou spárou

c

-

soudržnost zeminy

d

-

hloubka založení

Poznámka: Parametry φ, c, γ2 jsou při výpočtu únosnosti základové půdy (N) určeny podél prandtlovy smykové plochy.

Literatura: SP22.13330.2016.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.