Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

SP22.13330.2016

Toto řešení vychází z ruské normy SP22.13330.2016, která rozlišuje dva výpočty únosnosti:

1) Užitná únosnost (R)

kde:

γc1, γc2

-

součinitelé prostředí

k

-

k = 1 pro přímé určení pevnostních charakteristik zemin, jinak k = 1,1 (tabulkové zatřídění dle přílohy A)

Mγ, Mq, Mc

-

součinitele únosnosti

kz

-

kz = 1 pokud je b < 10 m, jinak kz = 8/b+0,2 [m]

b

-

šířka základu (menší z půdorysných rozměrů)

γ1, γ2

-

objemová tíha nad/pod základovou spárou

c

-

soudržnost zeminy

d1

-

hloubka založení

Poznámka: Parametry φ, c, γ2 jsou při výpočtu užitné únosnosti (R) určeny váženým průměrem do hloubky zSP, kde zSP = b/2 pokud je b < 10 m, jinak zSP = 4+0,1b [m]

2) Únosnost základové půdy (N)

kde:

γc

-

součinitel prostředí

γn

-

součinitel důležitosti konstrukce (γn = 1,2; γn = 1,15; γn = 1,1 pro konstrukce třídy I, II, III)

Nγ, Nq, Nc

-

součinitele únosnosti

sγ, sq, sc

-

součinitele tvaru základu

bef

-

efektivní šířka základu

γ1, γ2

-

objemová tíha nad/pod základovou spárou

c

-

soudržnost zeminy

d

-

hloubka založení

Poznámka: Parametry φ, c, γ2 jsou při výpočtu únosnosti základové půdy (N) určeny podél prandtlovy smykové plochy.

Literatura: SP22.13330.2016.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.