Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Koeficient redukce únosnosti v patě piloty ALFAp

Koeficient redukce únosnosti v patě αp vyjadřuje typ piloty. Jeho hodnoty se dopočítají podle použité metody výpočtu nebo je může uživatel zadat ručně.

Pro metody podle NEN 6743 a EN 1997-2 jsou hodnoty součinitele redukce únosnosti v patě piloty αp zabudované v programu následující:

Piloty

αp [-]

beraněné prefabrikované nebo ocelové

1,0

předražené Franki

1,0

beraněné dřevěné

1,0

vibrované

1,0

šroubované na místě betonované

0,9

šroubované prefabrikované

0,8

šroubované na místě betonované s dodatečnou injektáží

0,9

šroubované prefabrikované s dodatečnou injektáží

0,8

ocelové trubní

1,0

prováděné průběžným šnekem

0,8

vrtané nepažené nebo pažené jílovou suspensí

0,5

vrtané pažené ocelovou výpažnicí

0,5

Pro metody LCPC (Bustamante) a Schmertmanna je součinitel αp dopočítán na základě hodnoty penetračního odporu qc (hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce):

LCPC (Bustamante) Typ zeminy

Penetrační odpor

qc [MPa]

αp

pro vrtané piloty

αp

pro beraněné piloty

Jíl

< 1

0,04

0,50

1 <  qc  < 5

0,35

0,45

5 < qc

0,45

0,55

Písek

qc < 12

0,40

0,50

13 < qc

0,30

0,40

Pro metodu NBN EN 1997-1 ANB jsou hodnoty součinitele redukce únosnosti v patě piloty αp zabudované v programu následující:

Piloty

αp, terc. jíl [-]

αp [-]

beraněné prefabrikované nebo ocelové

1,0

1,0

předražené Franki

1,0

1,0

beraněné dřevěné

1,0

1,0

vibrované

1,0

1,0

šroubované na místě betonované

0,8

0,5

šroubované prefabrikované

0,8

0,5

šroubované na místě betonované s dodatečnou injektáží

0,8

0,5

šroubované prefabrikované s dodatečnou injektáží

0,8

0,5

ocelové trubní

1,0

1,0

prováděné průběžným šnekem

0,8

0,5

vrtané nepažené nebo pažené jílovou suspensí

0,8

0,5

vrtané pažené ocelovou výpažnicí

0,8

0,5

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.