Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Koeficient redukce únosnosti v patě piloty ALFAp

Koeficient redukce únosnosti v patě αp vyjadřuje typ piloty. Jeho hodnoty se dopočítají podle použité metody výpočtu nebo je může uživatel zadat ručně.

Pro metody podle NEN 6743 a EN 1997-2 jsou hodnoty součinitele redukce únosnosti v patě piloty αp zabudované v programu následující:

Piloty

αp [-]

beraněné prefabrikované nebo ocelové

1,0

předražené Franki

1,0

beraněné dřevěné

1,0

vibrované

1,0

šroubované na místě betonované

0,9

šroubované prefabrikované

0,8

šroubované na místě betonované s dodatečnou injektáží

0,9

šroubované prefabrikované s dodatečnou injektáží

0,8

ocelové trubní

1,0

prováděné průběžným šnekem

0,8

vrtané nepažené nebo pažené jílovou suspensí

0,5

vrtané pažené ocelovou výpažnicí

0,5

Pro metody LCPC (Bustamante) a Schmertmanna je součinitel αp dopočítán na základě hodnoty penetračního odporu qc (hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce):

LCPC (Bustamante) Typ zeminy

Penetrační odpor

qc [MPa]

αp

pro vrtané piloty

αp

pro beraněné piloty

Jíl

< 1

0,04

0,50

1 <  qc  < 5

0,35

0,45

5 < qc

0,45

0,55

Písek

qc < 12

0,40

0,50

13 < qc

0,30

0,40

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.