Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Modul reakce podloží podle čínských norem

Při výpočtu modulu reakce podloží podle čínských norem se pro metodu "m" vychází z předpisu JGJ 120-2012 (Technical specification for retaining and protection of building foundation excavations).

Modul reakce podloží kh se pro metodu "m" určí podle vztahu:

kde:

m

-

proporční součinitel [kN/m4]

z

-

hloubka daného bodu uvažovaná od úrovně původního terénu [m]

h

-

hloubka bodu při výpočtu uvažovaná od dna příkopu v aktuální fázi budování [m]

Z výše uvedeného vztahu je zřejmé, že výpočet modulu kh je lineární s hloubkou v místě uvažovaného bodu při výpočtu.

Proporční součinitel m by měly být určen na základě výsledků zatěžovací zkoušky piloty namáhané vodorovným zatížením. Pokud tyto zkušební údaje nejsou k dispozici, čínská norma JGJ 120-2012 uvádí následující empirický vztah pro odhad tohoto součinitele:

kde:

c

-

soudržnost zeminy [kPa]

φ

-

úhel vnitřního tření zeminy [°]

vb

-

vodorovná deformace pažící konstrukce u dna stavební jámy [mm]; pokud je posun menší než 10 mm, pak vb = 10 mm

Metoda "c", resp. metoda "k" nejsou uvedeny v normě JGJ 120-2012, nicméně se v Číně hojně používají na základě praktických zkušeností. Modul reakce podloží kh se určí podle vztahu:

Pokud je exponent n = 0,5, jedná se o metodu "c" a platí, že a = c (kN/m3.5).

Pokud je exponent n = 0, jedná se o metodu "k" a platí, že a = K (kN/m3).

Je zřejmé, že pro metodu "m" je exponent n = 1.

Literatura:

JGJ 120-2012 (Technical specification for retaining and protection of building foundation excavations).

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.