0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Modul reakce podloží podle čínských norem

Při výpočtu modulu reakce podloží podle čínských norem se pro metodu "m" vychází z předpisu JGJ 120-2012 (Technical specification for retaining and protection of building foundation excavations).

Modul reakce podloží kh se pro metodu "m" určí podle vztahu:

kde:

m

-

proporční součinitel [kN/m4]

z

-

hloubka daného bodu uvažovaná od úrovně původního terénu [m]

h

-

hloubka bodu při výpočtu uvažovaná od dna příkopu v aktuální fázi budování [m]

Z výše uvedeného vztahu je zřejmé, že výpočet modulu kh je lineární s hloubkou v místě uvažovaného bodu při výpočtu.

Proporční součinitel m by měly být určen na základě výsledků zatěžovací zkoušky piloty namáhané vodorovným zatížením. Pokud tyto zkušební údaje nejsou k dispozici, čínská norma JGJ 120-2012 uvádí následující empirický vztah pro odhad tohoto součinitele:

kde:

c

-

soudržnost zeminy [kPa]

φ

-

úhel vnitřního tření zeminy [°]

vb

-

vodorovná deformace pažící konstrukce u dna stavební jámy [mm]; pokud je posun menší než 10 mm, pak vb = 10 mm

Metoda "c", resp. metoda "k" nejsou uvedeny v normě JGJ 120-2012, nicméně se v Číně hojně používají na základě praktických zkušeností. Modul reakce podloží kh se určí podle vztahu:

Pokud je exponent n = 0,5, jedná se o metodu "c" a platí, že a = c (kN/m3.5).

Pokud je exponent n = 0, jedná se o metodu "k" a platí, že a = K (kN/m3).

Je zřejmé, že pro metodu "m" je exponent n = 1.

Literatura:

JGJ 120-2012 (Technical specification for retaining and protection of building foundation excavations).

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.