0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Výpočet při vrstevnatém prostředí

Při výpočtu sednutí vrstevnatého podloží se počítá nejprve sednutí rozhraní mezi první vrstvou nad výrubem a dalšími vrstvy nadloží Sint a délka poklesové kotliny na rozhraní vrstev Lint. Postup je v tomto případě shodný jako pro homogenní zeminu.

Dále se (podle obrázku) stanoví délka poklesové kotliny na povrchu terénu L.

Výpočet sednutí pro vrstevnaté podloží

Další výpočet se liší podle zvolené teorie výpočtu:

Výpočet podle Limanova

Limanov popsal svislý posun nad výrubem pomocí ztracené plochy F:

kde:

L

-

délka poklesové kotliny

F

-

objem ztráty zeminy na bm, který se určí ze vztahu

kde:

Lint

-

délka poklesové kotliny na rozhraní vrstev nad výrubem

Sint

-

sednutí příslušného rozhraní

Výpočet podle Fazekase

Fazekas popsal svislý posun nad výrubem pomocí vztahu:

kde:

L

-

délka poklesové kotliny

Lint

-

poklesové kotliny na rozhraní vrstev nad výrubem

Sint

-

sednutí příslušného rozhraní

Výpočet podle Pecka

Peck popsal svislý posun nad výrubem pomocí vztahu:

kde:

Lint

-

poklesové kotliny na rozhraní vrstev nad výrubem

Sint

-

sednutí příslušného rozhraní

Linf

-

vzdálenost inflexního bodu poklesové křivky od osy výrubu na povrchu terénu

Literatura:

Széchy, Károly, The art of tunelling, Budapest : Akadémiai Kiadó, 1966.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.