0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

DMT (Dilatometrická zkouška)

Dilatometrická zkouška (DMT) se provádí za použití dilatometru, který funguje na principu ověřování hodnot deformací pomocí indukčních snímačů (s citlivostí až 0,001 mm). Výhodou těchto zkoušek je přesnější popis deformace a přetváření základové půdy.

Schematické znázornění principu dilatometrické zkoušky (zdroj: [1], obrázek 2, strana 10)

Výsledkem dilatometrické zkoušky je průběh zkoušky zobrazený pomocí grafu. Vyhodnocení dilatometrických zkoušek je vstupním údajem pro výpočty v programu "Patky", "Pažení posudek" a "Stabilizační pilota" a modelování podloží v programu "Stratigrafie".

Výsledky dilatometrické zkoušky (DMT) se do programu importují ve formátu UNI (*.uni). Jedná se o standardizovaný a univerzální formát pro načtení naměřených dat z dilatometrických zkoušek, který se používá ve světě.

V dialogovém okně "Nová zkouška" se zadává název zkoušky a svislý posun počátku zkoušky PMT od terénu. V programu "Stratigrafie" se zadávají také souřadnice x, y, z.

Tlačítko "Přidat" otevírá dialogové okno "Nové body zkoušky", ve kterém se zadávají naměřené hodnoty dilatometrického modulu MDMT v dané hloubce.

Dialogové okno "Nová zkouška"

Literatura:

Marchetti, S., Monaco, P., Totani, G. & Calabrese, M.: The Flat Dilatometer Test (DMT) in soil investigations. A Report by the ISSMGE Committee TC16, University of L'Aquila, Italy, 2001, 48 stran.

Roy E. Hunt: Geotechnical Engineering Investigation Handbook, Second Edition (CRC Press, 2005)

ČSN EN ISO 22476-11: Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky. Část 11: Zkouška s plochým dilatometrem

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.