0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Posouzení kruhového železobetonového průřezu

Program posuzuje železobetonovou pilotu metodou mezního přetvoření (čl. 22.2). Maximální poměrné přetvoření betonu v tlaku je 0,003. Dále program kontroluje stupně vyztužení podle vztahu:

  • Sloup - kontrola pro převládající tlak (čl. 10.6.1)

  • Nosník - kontrola pro převládající ohyb (čl. 9.6.1.2)

kde:

Dp

-

průměr piloty

As

-

plocha výztuže

Interakční diagram N-M

Využití průřezu namáhaného momentem a normálovou silou se určí jako podíl délek úseček |0L| / |0R|. Kde L je zatížení a R je únosnost při zachování excentricity.

Posouzení smyku

Nejprve program spočte smykovou únosnost betonu Vc (čl. 22.5.5.1).

Pokud je překročena únosnost betonu, je zkontrolována maximální dovolená posouvající síla Vmax (čl. 22.5.12) a únosnost průřezu se smykovou výztuží Vs (čl. 22.5.8.5.3).

kde (čl. 20.2.2.4, čl. 21.2.1):

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.