0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Efektivní plocha

Při výpočtu mimostředně zatížených základů je v programu GEO5 řešen rozměr efektivní plochy základu dvěma způsoby:

  • tvar efektivní plochy je obdélníkový
  • tvar efektivní plochy  je obecný

Tvar obdélníkový

V těchto případech se používá zjednodušené řešení. Při osové mimostřednosti (moment působí jen v jedné rovině) se předpokládá rovnoměrné rozdělení kontaktního napětí σ, které bude působit jen pod částí základu l1, která je kratší o dvojnásobek výstřednosti e než celá délka l.

Stanovení efektivní plochy při osové mimostřednosti

Pro výpočet kontaktního napětí se bude uvažovat jen efektivní plocha b*l1, tedy:

Při obecně mimostředném zatížení (základ je namáhán svislou silou V a ohybovými momenty M1 a M2) je namáhání nahrazeno mimostředně působící silou s excentricitami:

Velikost efektivní plochy je určena z podmínky, že síla V musí působit centricky:

Obecný tvar kontaktního napětí

Při mimostředném zatížení se hledá efektivní plocha za statického předpokladu, že výslednice zatížení V má působit v těžišti tlačené plochy. Teoreticky správné řešení je znázorněno na obr.

Stanovení napětí při obecné mimostřednosti - obecný tvar

Vzhledem ke značné složitosti určení přesné polohy neutrálné osy (ta je určující pro stanovení efektivní plochy) je v programu GEO5 zabudováno řešení podle Hightera a Anderse1), kde jsou efektivní plochy určovány na základě grafů.

1) Highter, W.H. - Anders, J.C.: Dimensioning Footings Subjected to Eccentric Loads Journal of Geotechnical Engineering. ASCE, Vol. 111, No GT5,  pp 659 - 665

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.