Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Efektivní plocha

Při výpočtu mimostředně zatížených základů je v programu GEO5 řešen rozměr efektivní plochy základu dvěma způsoby:

  • tvar efektivní plochy je obdélníkový
  • tvar efektivní plochy  je obecný

Tvar obdélníkový

V těchto případech se používá zjednodušené řešení. Při osové mimostřednosti (moment působí jen v jedné rovině) se předpokládá rovnoměrné rozdělení kontaktního napětí σ, které bude působit jen pod částí základu l1, která je kratší o dvojnásobek výstřednosti e než celá délka l.

Stanovení efektivní plochy při osové mimostřednosti

Pro výpočet kontaktního napětí se bude uvažovat jen efektivní plocha b*l1, tedy:

Při obecně mimostředném zatížení (základ je namáhán svislou silou V a ohybovými momenty M1 a M2) je namáhání nahrazeno mimostředně působící silou s excentricitami:

Velikost efektivní plochy je určena z podmínky, že síla V musí působit centricky:

Obecný tvar kontaktního napětí

Při mimostředném zatížení se hledá efektivní plocha za statického předpokladu, že výslednice zatížení V má působit v těžišti tlačené plochy. Teoreticky správné řešení je znázorněno na obr.

Stanovení napětí při obecné mimostřednosti - obecný tvar

Vzhledem ke značné složitosti určení přesné polohy neutrálné osy (ta je určující pro stanovení efektivní plochy) je v programu GEO5 zabudováno řešení podle Hightera a Anderse1), kde jsou efektivní plochy určovány na základě grafů.

1) Highter, W.H. - Anders, J.C.: Dimensioning Footings Subjected to Eccentric Loads Journal of Geotechnical Engineering. ASCE, Vol. 111, No GT5,  pp 659 - 665

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.