Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Osová tuhost geosyntetik

Geosyntetika jsou tahové výztužné prvky (geotextilie, geomříže), které jsou definovány počátkem, respektive koncem prvku a osovou (normálovou) tuhostí Jz [kN/m].

U netkaných geotextilií se osová tuhost obvykle neuvažuje, protože tyto prvky slouží především jako separační vrstva. Tkané geotextilie při nízkých přetvořeních vykazují velmi malou počáteční tuhost - v oblastech nízkých protažení (do 5%) dochází k výraznějšímu nárůstu deformací při konstantním zatížení.

Při návrhu geovýztuh se tato skutečnost musí zohlednit a definuje se jak dlouhodobá tahová pevnost v závislosti na dílčích redukčních faktorech (zohledňující poškození prvků vlivem instalace, creepové chování geosyntetik, biologické a chemické vlivy), tak i počáteční normálová tuhost výrobku v oblastech nízkých protažení v rozmezí 0,5%2%.

Pro určení minimální osové tuhosti geovýztuh lze použít následující vzorec, kdy se pro pevnost odpovídající zvolené deformaci připouští maximálně 10%-ní odklon od lineárního průběhu tahové zkoušky:

kde:

Tz

-

tahová pevnost při x%-ním protažení [kN/m]

ε

-

x%-ní přetvoření (relativní protažení) podle ČSN EN ISO 10 319 [%]

Tmax

-

maximální tahová pevnost podle ČSN EN ISO 10 319 [kN/m]

εmax

-

maximální přetvoření, resp. protažení podle ČSN EN ISO 10 319 [%]

Dodavatelé a výrobci geotextilií zpravidla udávají hodnotu pevnosti v tahu při protažení 2%, vzorec pak má následující tvar:

Minimální (počáteční) osová tuhost geovýztuhy z krátkodobé zkoušky (rychlost zatěžování podle ČSN EN ISO 10 319) pro x%-ní protažení se stanoví takto:

kde:

ε

-

x%-ní přetvoření (protažení) podle ČSN EN ISO 10 319 [-]

Maximální (teoreticky dosažitelná) osová tuhost geovýztuhy pro krátkodobou tahovou pevnost se určí následujícím způsobem:

kde:

εmax

-

x%-ní maximální přetvoření (protažení) podle ČSN EN ISO 10 319 [-]

Orientační rozsahy doporučených hodnot osových (normálových) tuhostí geosyntetik Jz [kN/m] udává následující tabulka:

Literatura:

GEOMAT spol. s r.o. (www.geomat.cz): Typy geotextilií a jejich funkce ve stavebních konstrukcích. Autor: Martin Kašpar (kaspar@geomat.cz).

HOLÝ, O., MIČA, L.: Stanovení osové tuhosti geosyntetik pro numerické modelování - část 1. VUT Brno (článek ve sborníku ke konferenci "Stavební konstrukce z pohledu geotechniky").

EN ISO 10 319 (80 6125): Geotextilie - Tahová zkouška na širokém proužku. Český normalizační institut, 2009.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.