0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Osová tuhost geosyntetik

Geosyntetika jsou tahové výztužné prvky (geotextilie, geomříže), které jsou definovány počátkem, respektive koncem prvku a osovou (normálovou) tuhostí Jz [kN/m].

U netkaných geotextilií se osová tuhost obvykle neuvažuje, protože tyto prvky slouží především jako separační vrstva. Tkané geotextilie při nízkých přetvořeních vykazují velmi malou počáteční tuhost - v oblastech nízkých protažení (do 5%) dochází k výraznějšímu nárůstu deformací při konstantním zatížení.

Při návrhu geovýztuh se tato skutečnost musí zohlednit a definuje se jak dlouhodobá tahová pevnost v závislosti na dílčích redukčních faktorech (zohledňující poškození prvků vlivem instalace, creepové chování geosyntetik, biologické a chemické vlivy), tak i počáteční normálová tuhost výrobku v oblastech nízkých protažení v rozmezí 0,5%2%.

Pro určení minimální osové tuhosti geovýztuh lze použít následující vzorec, kdy se pro pevnost odpovídající zvolené deformaci připouští maximálně 10%-ní odklon od lineárního průběhu tahové zkoušky:

kde:

Tz

-

tahová pevnost při x%-ním protažení [kN/m]

ε

-

x%-ní přetvoření (relativní protažení) podle ČSN EN ISO 10 319 [%]

Tmax

-

maximální tahová pevnost podle ČSN EN ISO 10 319 [kN/m]

εmax

-

maximální přetvoření, resp. protažení podle ČSN EN ISO 10 319 [%]

Dodavatelé a výrobci geotextilií zpravidla udávají hodnotu pevnosti v tahu při protažení 2%, vzorec pak má následující tvar:

Minimální (počáteční) osová tuhost geovýztuhy z krátkodobé zkoušky (rychlost zatěžování podle ČSN EN ISO 10 319) pro x%-ní protažení se stanoví takto:

kde:

ε

-

x%-ní přetvoření (protažení) podle ČSN EN ISO 10 319 [-]

Maximální (teoreticky dosažitelná) osová tuhost geovýztuhy pro krátkodobou tahovou pevnost se určí následujícím způsobem:

kde:

εmax

-

x%-ní maximální přetvoření (protažení) podle ČSN EN ISO 10 319 [-]

Orientační rozsahy doporučených hodnot osových (normálových) tuhostí geosyntetik Jz [kN/m] udává následující tabulka:

Literatura:

GEOMAT spol. s r.o. (www.geomat.cz): Typy geotextilií a jejich funkce ve stavebních konstrukcích. Autor: Martin Kašpar (kaspar@geomat.cz).

HOLÝ, O., MIČA, L.: Stanovení osové tuhosti geosyntetik pro numerické modelování - část 1. VUT Brno (článek ve sborníku ke konferenci "Stavební konstrukce z pohledu geotechniky").

EN ISO 10 319 (80 6125): Geotextilie - Tahová zkouška na širokém proužku. Český normalizační institut, 2009.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.