Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Materiálové parametry pro dynamickou analýzu

Materiálové parametry zemin použité v dynamické analýze účinku zemětřesení se zadávají v režimu Topologie v rámu "Zeminy" v dialogovém okně "Úprava vlastností zeminy".

Dynamický modul pružnosti odpovídá elastickému modulu při malých deformacích. Jeho hodnota je obvykle stanovena na základě polních nebo laboratorních zkoušek. Poznamenejme, že materiálové modely kritického stavu neuvažují dynamický modul pružnosti pro sestavení matice tuhosti.

Další parametry souvisí s materiálovým tlumením. Materiálový útlum je v GEO5 MKP - Zemětřesení implementován jako Rayleighův útlum, který uvažuje matici útlumu jako lineární kombinaci matice hmotnosti a matice tuhosti konstrukce.

kde:

C

-

matice útlumu

M

-

matice hmotnosti

K

-

matice tuhosti

α

-

Rayleighův parametr

β

-

Rayleighův parametr

Uživatel má možnost:

  • zadat součinitel poměrného útlumu - v tomto případě jsou parametry alfa a beta vypočteny;
  • zadat parametry alfa a beta přímo.

Materiálové parametry zemin pro dynamickou analýzu

Podrobnější informace lze nalézt v teoretickém manuálu na našich webových stránkách.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.