Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Hydrodynamický tlak

Hydrodynamický tlak

Pata konstrukce je založena v propustném podloží a voda může pod konstrukcí proudit - viz obrázek. Úpravy objemové tíhy zeminy nadlehčené vztlakem vody γsu o vliv proudového tlaku vyplývají ze směru proudění vody.

Působení hydrodynamického tlaku

Program v oblasti sestupného proudění zavádí při výpočtu zemního tlaku objemovou tíhu zeminy hodnotou:

a v oblasti vzestupného proudění  hodnotou:

kde:

γsu

-

objemová tíha zeminy pod vodou

Δγ

-

změna objemové tíhy zeminy

i

-

průměrná hodnota hydraulického sklonu

γw

-

objemová tíha vody

Průměrná hodnota hydraulického sklonu je dána vztahem:

kde:

i

-

průměrná hodnota hydraulického sklonu

hw

-

rozdíl hladin

dd

-

dráha průsaku směrem dolů

du

-

dráha průsaku směrem nahoru

Je-li změna objemové tíhy zeminy Δγ daná vztahem:

kde:

i

-

průměrná hodnota hydraulického sklonu

γw

-

objemová tíha vody

Větší než objemová tíha zeminy pod vodou γsu, pak dochází k vyplavování zeminy před patou konstrukce - zemina se v důsledku proudící vody chová jako beztížná a nemůže přenášet žádná zatížení, program na tuto skutečnost upozorní a dále je počítáno s hodnotou γ = 0.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.