0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Hydrodynamický tlak

Hydrodynamický tlak

Pata konstrukce je založena v propustném podloží a voda může pod konstrukcí proudit - viz obrázek. Úpravy objemové tíhy zeminy nadlehčené vztlakem vody γsu o vliv proudového tlaku vyplývají ze směru proudění vody.

Působení hydrodynamického tlaku

Program v oblasti sestupného proudění zavádí při výpočtu zemního tlaku objemovou tíhu zeminy hodnotou:

a v oblasti vzestupného proudění  hodnotou:

kde:

γsu

-

objemová tíha zeminy pod vodou

Δγ

-

změna objemové tíhy zeminy

i

-

průměrná hodnota hydraulického sklonu

γw

-

objemová tíha vody

Průměrná hodnota hydraulického sklonu je dána vztahem:

kde:

i

-

průměrná hodnota hydraulického sklonu

hw

-

rozdíl hladin

dd

-

dráha průsaku směrem dolů

du

-

dráha průsaku směrem nahoru

Je-li změna objemové tíhy zeminy Δγ daná vztahem:

kde:

i

-

průměrná hodnota hydraulického sklonu

γw

-

objemová tíha vody

Větší než objemová tíha zeminy pod vodou γsu, pak dochází k vyplavování zeminy před patou konstrukce - zemina se v důsledku proudící vody chová jako beztížná a nemůže přenášet žádná zatížení, program na tuto skutečnost upozorní a dále je počítáno s hodnotou γ = 0.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.