0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Vyztužené náspy

Program provádí následující posouzení:

Posouzení

Posuzuje se vnější stabilita tzv. fiktivní konstrukce, která je tvořena lícem konstrukce a křivkou, která ohraničuje koncové body geovýztuh. Fiktivní konstrukce je zatížena spočtenými silami působícími na konstrukci a posouzena na překlopení a posunutí - stejně jako posouzení gravitační zdi.

Dimenzování

Program ze spočtených sil působících na konstrukci dopočítá síly v posuzovaném průřezu. Započtou se jen ty síly, které leží nad posuzovanou spárou (viz obrázek). Výztuhy se podílí stabilizujícími silami, které jsou rovny menší z obou hodnot únosností (na vytržení a přetržení). Poté je provedeno vlastní posouzení na překlopení a posunutí. Program také umožňuje automatické posouzení nejkritičtějšího průřezu.

Únosnost

Posuzuje se únosnost základové půdy pod fiktivní konstrukcí. Konstantní napětí v základové spáře je vyjádřeno ze všech sil působících na konstrukci, spočtených v rámu "Posouzení". Pokud je zadán základ, únosnost se počítá ze všech sil, spočtených v rámu "Dimenzování" (musí být zaškrtnuta volba "Celá zeď").

Posunutí po geovýztuze

Posuzuje se posunutí vyztuženého bloku zeminy po geovýztuze. Vyztužený blok je ohraničen lícem zdi, posuzovanou geovýztuhou, svislicí procházející koncovým bodem geovýztuhy a terénem. Na blok působí aktivní zemní tlak, stabilizující síly z geovýztuh zasahujících za hranice vyztuženého bloku a další síly. Program také umožňuje automatické posouzení posunutí po jednotlivých výztuhách a nalezení nejkritičtějšího výsledku.

Vnitřní stabilita

Jednotlivé geovýztuhy jsou posuzovány na přetržení a vytržení ze zeminového masivu.

Globální stabilita

Program umožňuje posoudit celkovou stabilitu svahu na kruhové smykové ploše. Smyková plocha může být optimalizována, tj. program automaticky vybere posouzení po nejkritičtější smykové ploše. Vlastní výpočet stability svahu může být proveden pomocí dvou proužkových metod: Spencer (rigorózní, přesnější metoda) a Bishop (konzervativnější, jednodušší, snadněji nalezne řešení splňující podmínky rovnováhy).

Stabilita svahu

Posouzení celkové (globální) stability programem "Stabilita svahu".

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.