0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Vliv vody

V programu GEO5 se při posouzení vlivu podzemní vody na velikost zemních tlaků za konstrukcí při zemětřesení rozlišuje vázaná a volná voda. V případě, kdy je líc konstrukce zaplaven vodou, se dále počítá hydrodynamický tlak na vnější líc stěny.

Vázaná voda

Tento typ se zadává v zeminách s menší propustností - cca pod k = 1*10-3 cm/s. V těchto zeminách je proudění vody ovlivněno např. vlastními zrny zeminy (jejich tvarem a drsností povrchu) či odporem části vázané vody. Při výpočtu seismických účinků se používají obecné vztahy metod Mononobe-Okabeho popř. Arranga, jen se do uvedených rovnic dosadí místo seismického úhlu ψ úhel ψ*:

kde:

γsat

-

objemová tíha plně nasycené zeminy

γsu

-

objemová tíha zeminy pod vodou

kh

-

seismický koeficient vodorovného zrychlení

kv

-

seismický koeficient svislého zrychlení

Volná voda

Tento typ se zadává v zeminách o velké propustnosti - cca k > 1*10-1 cm/s. V těchto zeminách se předpokládá, že proudění vody v pórech je z větší části nezávislé na částicích zeminy (např. turbulentní pohyb u hrubozrnných zemin). Při výpočtu seismických účinků se používají obecné vztahy metod Mononobe-Okabeho popř. Arranga, jen se do uvedených rovnic dosadí místo seismického úhlu ψe úhel ψe+:

kde:

γd

-

objemová tíha vysušené zeminy

γsu

-

objemová tíha zeminy pod vodou

kh

-

seismický koeficient vodorovného zrychlení

kv

-

seismický koeficient svislého zrychlení

GS

-

specifická tíha

kde:

ρs

-

zdánlivá hustota pevných částic (zrn) zeminy

ρw

-

hustota vody

Kromě dynamického tlaku zeminy působí na konstrukci i hydrodynamický tlak vyvolaný volnou vodou. Za konstrukcí působí dynamický tlak o parabolickém rozdělení, které je v programu aproximováno lichoběžníkovým.

Výslednice hydrodynamického tlaku za konstrukcí Pwd působí ve výšce ywd od paty konstrukce:

kde:

H

-

výška konstrukce

a její velikost je určena vztahem:

kde:

γw

-

objemová tíha vody

kh

-

seismický koeficient vodorovného zrychlení

H

-

výška konstrukce

Hydrodynamický tlak na vnější líc stěny

Výslednice hydrodynamického tlaku na vnějším líci před konstrukcí Pwd působí ve výšce ywdod paty konstrukce:

kde:

H

-

výška konstrukce

a její velikost je určena vztahem:

kde:

γw

-

objemová tíha vody

kh

-

seismický koeficient vodorovného zrychlení

H

-

výška konstrukce

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.