Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Výpočet podle EA-Pfähle

Zatěžovací křivka pro osamělé piloty se sestrojuje následujícím způsobem:

1) Spočte se mezní únosnost na plášti Rs,k podle vztahu:

  • pro vrtané a CFA piloty

  • pro beraněné piloty

kde:

qs,k,i

-

odpor na plášti v i-té vrstvě [kPa]

As,i

-

plocha pláště v i-té vrstvě [m2]

ssg,ssg*

-

sedání pro mezní hodnotu plášťového tření

ηs

-

korekční součinitel pro plášť

a následně se posoudí podmínka:

  • pro vrtané a CFA piloty

  • pro beraněné piloty

kde:

ssg,ssg*

-

sedání pro mezní hodnotu plášťového tření [mm]

Rs,k

-

únosnost na plášti v úrovni ssg resp. ssg* [MN]

Pokud podmínka nevyhoví, nelze zatěžovací křivku sestrojit.

2) Spočte se únosnost na patě Rb,k v požadovaných úrovních s/D:

  • pro vrtané a CFA piloty

  • pro beraněné piloty

kde:

qb,k

-

odpor na patě v úrovni s/D resp. s/Deq [kPa]

Ab

-

plocha paty piloty [m2]

ηb

-

korekční součinitel pro patu

s

-

sedání

D,Deq

-

průměr paty piloty

3) Stanoví se celková únosnost piloty pro limitní sedání Rc,k:

kde:

Rs,k

-

únosnost pláště piloty pro limitní sedání sg [kPa]

Rb,k

-

únosnost paty piloty pro limitní sedání sg [kPa]

sg

-

limitní sedáni 0,1D resp. 0,1Deq

Na závěr se pilota posuzuje pro tlakové zatížení. Pilota namáhaná tahem není programem posouzena.

Samotné posouzení je provedeno podle teorie mezních stavů:

kde:

Rc,d

-

návrhová únosnost tlačené piloty

Rc,k

-

charakteristická únosnost tlačené piloty

γt

-

součinitel redukce celkového únosnosti

Vd

-

extrémní svislá síla

Wp

-

vlastní tíha piloty

Literatura:

German Geotechnical Society: Recommendations on Piling (EA-Pfähle). Berlin: Ernst & Sohn, 2012.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.