0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Výpočet podle EA-Pfähle

Zatěžovací křivka pro osamělé piloty se sestrojuje následujícím způsobem:

1) Spočte se mezní únosnost na plášti Rs,k podle vztahu:

  • pro vrtané a CFA piloty

  • pro beraněné piloty

kde:

qs,k,i

-

odpor na plášti v i-té vrstvě [kPa]

As,i

-

plocha pláště v i-té vrstvě [m2]

ssg,ssg*

-

sedání pro mezní hodnotu plášťového tření

ηs

-

korekční součinitel pro plášť

a následně se posoudí podmínka:

  • pro vrtané a CFA piloty

  • pro beraněné piloty

kde:

ssg,ssg*

-

sedání pro mezní hodnotu plášťového tření [mm]

Rs,k

-

únosnost na plášti v úrovni ssg resp. ssg* [MN]

Pokud podmínka nevyhoví, nelze zatěžovací křivku sestrojit.

2) Spočte se únosnost na patě Rb,k v požadovaných úrovních s/D:

  • pro vrtané a CFA piloty

  • pro beraněné piloty

kde:

qb,k

-

odpor na patě v úrovni s/D resp. s/Deq [kPa]

Ab

-

plocha paty piloty [m2]

ηb

-

korekční součinitel pro patu

s

-

sedání

D,Deq

-

průměr paty piloty

3) Stanoví se celková únosnost piloty pro limitní sedání Rc,k:

kde:

Rs,k

-

únosnost pláště piloty pro limitní sedání sg [kPa]

Rb,k

-

únosnost paty piloty pro limitní sedání sg [kPa]

sg

-

limitní sedáni 0,1D resp. 0,1Deq

Na závěr se pilota posuzuje pro tlakové zatížení. Pilota namáhaná tahem není programem posouzena.

Samotné posouzení je provedeno podle teorie mezních stavů:

kde:

Rc,d

-

návrhová únosnost tlačené piloty

Rc,k

-

charakteristická únosnost tlačené piloty

γt

-

součinitel redukce celkového únosnosti

Vd

-

extrémní svislá síla

Wp

-

vlastní tíha piloty

Literatura:

German Geotechnical Society: Recommendations on Piling (EA-Pfähle). Berlin: Ernst & Sohn, 2012.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.