0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Dimenzování tížné zdi - kamenné zdivo podle GB 50003-2011

Kamenné zdivo je posuzováno na namáhání kombinací tlakové normálové síly a ohybového momentu a na namáhání posouvající silou.

Posouzení na tlak a ohyb

Návrhová situace bez zemětřesení (Kap. 5.1.1):

Návrhová situace se zemětřesením (Kap. 10.1):

kde:

γ0

-

součinitel důležitosti budovy

N

-

návrhová hodnota normálové síly

f

-

návrhová hodnota tlakové pevnosti zdiva

A

-

plocha průřezu

φ

-

součinitel vlivu excentricity a tloušťky konstrukce

γRE

-

součinitel pro zemětřesení

φ je určen:

Když β ≤ 3 (Kap. D.0.1-1)

Když β > 3 (Kap. D.0.1-2, D.0.1-3)

kde:

e

-

excentricita

B

-

tloušťka průřezu

φ0

-

součinitel tlaku

α

-

součinitel pevnosti malty

β

-

štíhlostní poměr

β je učen:

kde:

γβ

-

koeficient typu materiálu

H

-

výška konstrukce

Posouzení na smyk

Návrhová situace bez zemětřesení (Kap. 5.5.1-1):

Návrhová situace se zemětřesením (Kap. 10.1):

Když γG1,2 (Kap. 5.5.1-2):

Když γG1,35 (Kap. 5.5.1-3):

Mezilehlé hodnoty jsou interpolovány.

kde:

γ0

-

součinitel důležitosti budovy

V

-

návrhová hodnota smykové síly

fv

-

návrhová hodnota smykové pevnosti zdiva

A

-

plocha průřezu

σ0

-

průměrná hodnota tlakového napětí po průřezu

f

-

návrhová hodnota tlakové pevnosti zdiva

γG

-

dílčí součinitel pro stálé zatížení

α

-

opravný součinitel; když γG1,2: α = 0,64; γG1,35: α = 0,66 Mezilehlé hodnoty jsou interpolovány

μ

-

součinitel vlivu zatížení smykem a tlakem

γRE

-

součinitel pro zemětřesení

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.