Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Dimenzování tížné zdi - kamenné zdivo podle GB 50003-2011

Kamenné zdivo je posuzováno na namáhání kombinací tlakové normálové síly a ohybového momentu a na namáhání posouvající silou.

Posouzení na tlak a ohyb

Návrhová situace bez zemětřesení (Kap. 5.1.1):

Návrhová situace se zemětřesením (Kap. 10.1):

kde:

γ0

-

součinitel důležitosti budovy

N

-

návrhová hodnota normálové síly

f

-

návrhová hodnota tlakové pevnosti zdiva

A

-

plocha průřezu

φ

-

součinitel vlivu excentricity a tloušťky konstrukce

γRE

-

součinitel pro zemětřesení

φ je určen:

Když β ≤ 3 (Kap. D.0.1-1)

Když β > 3 (Kap. D.0.1-2, D.0.1-3)

kde:

e

-

excentricita

B

-

tloušťka průřezu

φ0

-

součinitel tlaku

α

-

součinitel pevnosti malty

β

-

štíhlostní poměr

β je učen:

kde:

γβ

-

koeficient typu materiálu

H

-

výška konstrukce

Posouzení na smyk

Návrhová situace bez zemětřesení (Kap. 5.5.1-1):

Návrhová situace se zemětřesením (Kap. 10.1):

Když γG1,2 (Kap. 5.5.1-2):

Když γG1,35 (Kap. 5.5.1-3):

Mezilehlé hodnoty jsou interpolovány.

kde:

γ0

-

součinitel důležitosti budovy

V

-

návrhová hodnota smykové síly

fv

-

návrhová hodnota smykové pevnosti zdiva

A

-

plocha průřezu

σ0

-

průměrná hodnota tlakového napětí po průřezu

f

-

návrhová hodnota tlakové pevnosti zdiva

γG

-

dílčí součinitel pro stálé zatížení

α

-

opravný součinitel; když γG1,2: α = 0,64; γG1,35: α = 0,66 Mezilehlé hodnoty jsou interpolovány

μ

-

součinitel vlivu zatížení smykem a tlakem

γRE

-

součinitel pro zemětřesení

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.