0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Únosnost paty vrtané piloty

Únosnost paty vrtané piloty je daná vztahem:

kde:

k1

-

součinitel zvětšení únosnosti vlivem délky piloty L

As

-

plocha paty piloty

qdp

-

návrhové napětí na patě piloty

Poznámka: Stanovení součinitele zvětšení únosnosti vlivem délky k1 je vysvětleno v kapitole 6.4.1.3

Napětí na patě piloty v odvodněných zeminách je dáno vztahem:

kde:

Nc, Nq, Nγ

-

součinitele únosnosti

pro

pro

cd

-

návrhová hodnota soudržnosti na patě piloty

φd

-

návrhová hodnota uhlu vnitřního tření

γ1

-

průměrná tíha zeminy po délce piloty

L

-

délka piloty

γ2

-

tíha zeminy pod patou piloty

d

-

průměr piloty

Pro neodvodněných zeminy platí následující vztah:

kde:

cu

-

totální soudržnost zeminy v patě piloty

q

-

totální vertikální napětí od nadloží v patě piloty

Literatura:

ČSN 73 1004 (červenec 2020)

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.