0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

ČSN 73 1004

Pro výpočet kritické síly Ncr prutu uloženého v elastickém prostředí je v normě ČSN 73 1004 použito následujícího vztahu:

kde:

Ea*Ia

-

ohybová tuhost ocelového průřezu mikropiloty

Ecm

-

modul pružnosti cementového kamene

Ic

-

moment setrvačnosti cementového kamene

γc

-

redukční součinitel pro beton

Ez

-

modul pružnosti prostředí

Literatura:

ČSN 73 1004 (červenec 2020)

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.