Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Výpočet sedání pomocí dilatometru

Dilatometrický modul MDMT je definován jako tangenta závislosti objemového napětí v zemině σvo na objemovém přetvoření při odvodněných podmínkách. Získává se na základě výsledků dilatometrických zkoušek (DMT).

Pokud hodnotu dilatometrického modulu MDMT neznáme, umožňuje program zadat koeficient objemové stlačitelnosti mV určený pomocí edometrické zkoušky. Vztah mezi dilatometrickým modulem a koeficientem objemové stlačitelnosti je popsán vzorcem:

kde:

MDMT

-

dilatometrický modul

mV

-

koeficient objemové stlačitelnosti

Řešení je založeno na teorii podle Marchettiho využívající lineární pružnost - sedání je lineárně závislé na změně napětí a nevystihuje nelineární závislost mezi napětím a přetvořením.

Sednutí i-té vrstvy se spočte podle vztahu:

kde:

σz,i

-

přírůstek svislého napětí ve středu i-té vrstvy layer

hi

-

mocnost i-té vrstvy

MDMT

-

dilatometrický modul

Literatura:

Marchetti, S., Monaco, P., Totani, G. & Calabrese, M.: The Flat Dilatometric Test (DMT) in soil investigations. A Report by the ISSMGE Committee TC16, University of L'Aquila, Italy, 2001, 48 p.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.