0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Výpočet sedání pomocí dilatometru

Dilatometrický modul MDMT je definován jako tangenta závislosti objemového napětí v zemině σvo na objemovém přetvoření při odvodněných podmínkách. Získává se na základě výsledků dilatometrických zkoušek (DMT).

Pokud hodnotu dilatometrického modulu MDMT neznáme, umožňuje program zadat koeficient objemové stlačitelnosti mV určený pomocí edometrické zkoušky. Vztah mezi dilatometrickým modulem a koeficientem objemové stlačitelnosti je popsán vzorcem:

kde:

MDMT

-

dilatometrický modul

mV

-

koeficient objemové stlačitelnosti

Řešení je založeno na teorii podle Marchettiho využívající lineární pružnost - sedání je lineárně závislé na změně napětí a nevystihuje nelineární závislost mezi napětím a přetvořením.

Sednutí i-té vrstvy se spočte podle vztahu:

kde:

σz,i

-

přírůstek svislého napětí ve středu i-té vrstvy layer

hi

-

mocnost i-té vrstvy

MDMT

-

dilatometrický modul

Literatura:

Marchetti, S., Monaco, P., Totani, G. & Calabrese, M.: The Flat Dilatometric Test (DMT) in soil investigations. A Report by the ISSMGE Committee TC16, University of L'Aquila, Italy, 2001, 48 p.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.