Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Nelineární modely

Základní nelineární modely lze opět rozdělit do dvou skupin.

První skupina modelů vychází z klasické Coulombovy podmínky porušení. Do této skupiny patří modely Drucker-Prager, Mohr-Coulomb a Modifikovaný Mohr-Coulomb. U těchto modelů je možné modelovat i zpevnění a změkčení. Společným rysem těchto modelů je neomezené elastické přetváření za předpokladu geostatické napjatosti. Tato skutečnost je patrná z níže uvedeného obrázku, který zobrazuje průměty  ploch plasticity jednotlivých modelů do deviátorové, resp. meridiální roviny. Příklad vlivu zvoleného materiálového modelu je uveden zde.

Druhou skupinu materiálových modelů vycházejících z představy kritického stavu zeminy, reprezentují modely modifikovaný Cam-clay, zobecněný Cam clay a Hypoplastický jíl.

Průmět ploch plasticity do (a) deviátorové, (b) meridiální roviny

Zavedení nelineárních modelů umožňuje podstatně lépe vystihnout nelineární odezvu zemin na vnější zatížení.

Hranici mezi lineární (elastickou) a nelineární (plastickou) odezvou materiálu tvoří plocha plasticity. Matematické vyjádření plochy plasticity pak představuje určitou podmínku porušení (funkci plasticity). Překročení této podmínky vede k vývoji trvalých (nevratných) plastických deformací.  Funkce může být buď konstantní (pružně-perfektně-plastický materiál) nebo se může měnit v závislosti na aktuálním stavu napětí (materiál se zpevněním/změkčením).

Vztah mezi napětím a přetvořením pro nelineární modely

Na rozdíl od modifikovaného lineárního modelu vyžadují nelineární modely pouze zavedení modulu pružnosti. Pokles tuhosti je dán vývojem plastických deformací a redistribuci napětí. Důsledkem je pak vývoj okamžité tuhosti materiálu v závislosti na daném stavu napětí a deformace. Na výše uvedeném obrázku je tato skutečnost vyjádřena okamžitým modulem ET.

Vedle základních materiálových parametrů popsaných v části "Lineární model", vyžadují nelineární modely zavedení určitých pevnostních charakteristik zemin nutných k formulaci podmínek plasticity. V případě první skupiny materiálů se jedná o následující parametry.

φ

-

úhel vnitřního tření [°]

c

-

soudržnost zeminy [kPa]

ψ

-

úhel dilatance [°]

Úhel vnitřního tření a soudržnost určují mez vzniku plastické deformace.

Úhel dilatance udává velikost plastické objemové expanze (dilatance).

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.