0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

SPT (Standardní penetrační zkouška)

Výsledkem Standardní penetrační zkoušky (SPT) je počet úderů N, potřebný k dosažení penetrace (zaražení odběrného přístroje do zeminy, resp. horniny) o tzv. interval hloubky penetrace 0,3 m (1 ft).

Počet úderů N naměřený při zkoušce SPT se koreluje z důvodů vlivu různých zkušebních zařízení a vlivu tíhy nadloží v píscích. Upravený (korelovaný) počet úderů N60 je uvažován ve výpočtech.

Korelovaný počet úderů N60 se vypočítá podle vztahu:

kde:

Er

-

energetický poměr zkušebního zařízení

N

-

počet naměřených úderů při zkoušce SPT

CN

-

korelace pro svislé napětí

λ

-

uživatelská korelace

Energetický poměr zkušebního zařízeníEr vyjadřuje poměr skutečné energie Emeas a vypočtené energie Etheor beranu. Pro standardní zařízení SPT (Mohr) není nutné korelaci používat, protože výkonnost jeho stroje je 60 % a k této hodnotě se korelace provádí (používají se hodnoty naměřené při zkoušce SPT).

Korelace CN pro svislé napětí σ´V - vyjadřuje vliv tíhy nadloží v píscích. Hodnoty opravného faktoru CN větší než 1,5 nemají být používány (podle doporučení ČSN EN ISO 22476-3).

Tabulka zabudovaných vztahů korelace CN

Typ

Typ konsolidace

Relativní hutnost lp [%]

Opravný faktor CN

Typ 1 - EN ISO 22476-3 (Tab. A2)

Normálně konsolidované

40 až 60

Typ 2 - EN ISO 22476-3 (Tab. A2)

60 až 80

Typ 3 - EN ISO 22476-3 (Tab. A2)

Překonsolidované

-

Typ 4 - EN ISO 22476-3

Normálně konsolidované písky

-

Typ 5 - FHWA (1998), Peck (1974)

-

-

kde:

σ´

-

efektivní svislé napětí

Uživatelská korelace λ [-] - vyjadřuje ztrátu energie vlivem délky soutyčí, vliv průměru vrtu, nebo vliv odběrného přístroje.

Výsledkem standardní penetrační zkoušky je průběh zkoušky zobrazený pomocí grafu. Vyhodnocení SPT zkoušek je vstupním údajem pro výpočty v programu "Mikropilota" a "Patky CPT" a modelování podloží v programu "Stratigrafie".

Hodnoty standardních penetračních zkoušek lze do programu importovat jako tabulková data.

V dialogovém okně "Nová zkouška" se zadává název a parametry zkoušky (svislý posun počátku zkoušky, energetický poměr zkušebního zařízení Er) a korelace naměřených hodnot. V programu Stratigrafie se zadávají také souřadnice x, y, z.

Tlačítko "Přidat" v tomto dialogovém okně otevírá další dialogové okno "Nové body zkoušky", ve kterém se zadává počet úderů v dané hloubce.

Dialogové okno "Nová zkouška"

Literatura:

ČSN EN ISO 22476-3: Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky. Část 3: Standardní penetrační zkouška. 2005.

Roy E. Hunt: Geotechnical Engineering Investigation Handbook, Second Edition (CRC Press, 2005)

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.