Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Modul reakce podloží podle Menarda

Menard na základě vlastností a parametrů zeminy získaných ze zkoušek zatěžovací deskou a presiometrem odvodil následující vztah pro modul vodorovné reakce podloží:

kde:

EM

-

presiometrický (Menardův) modul, popř. lze nahradit edometrickým modulem zeminy [MPa]

a

-

charakteristická délka závislá na hloubce vetknutí konstrukce, Menardem předpokládaná ve 2/3 délky vetknutí konstrukce pod konečnou hloubkou pažené jámy

α

-

reologický koeficient zeminy

Orientační hodnoty reologického koeficientu zeminy α

Jíly

Silty

Písky

Štěrky

Překonsolidované

1

2/3

1/2

1/3

Normálně konsolidované

2/3

1/2

1/3

1/4

Nekonsolidované

1/2

1/2

1/3

1/4

Literatura:

Menard, L. (1975): "The Menard Pressuremeter: Interpretation and Application of the Pressuremeter Test Results to Foundations Design", Sols-Soils, No. 26, Paris, France.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.