0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Horninový klín

Program řeší stabilitu horninového klínu, který je vklíněn mezi dvě plochy (roviny) a pohybuje se ve směru průsečnice (úžlabí) těchto ploch. Horninový klín může být zadán s tahovou trhlinou. Sklon této průsečnice musí být výrazně větší než je úhel vnitřního tření dělících rovin, přičemž spádnice obou dělících ploch musí směřovat k průsečnici. Dále se předpokládá, že se úžlabí nachází ve stabilním skalním tělese.

Základem výpočtu je stanovení normálové síly N, posouvající síly Tact (aktivní) a smykové vzdorující (pasivní) síly Tres působících na smykové plochy A1 a A2. Aktivní síla Tact a normálová síla N se získají sumací všech sil vstupujících do výpočtu po provedení trojrozměrného rozkladu působících sil.

Pro určení pasivní síly Tres jsou nejdůležitějšími vstupními údaji smykové parametry smykových ploch A1 a A2 podle Mohr-Coulomba a normálová síla N na smykových plochách A1 a A2. Výpočet aktivní síly Tact a normálové síly N je dále ovlivněn tíhou klínu (závisí na geometrii horninového klínu a objemové tíze horniny), kotvením klínu, přitížením klínu, vlivem podzemní vody a seismickými účinky.

Výsledné posouzení lze provést podle zvolené metodiky posouzení v závislosti na zadání v rámu "Nastavení".

Složky působící na horninový klín

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.