0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Únosnost pláště vrtané piloty

Únosnost pláště vrtané piloty je daná vztahem:

kde:

di

-

průměr piloty ve vrstvě

hi

-

mocnost vrstvy

qsi

-

plášťové tření ve vrstvě

Napětí na plášti piloty v odvodněných zeminách je dáno vztahem:

kde:

σxi

-

kontaktní napětí ve vrstvě

φd

-

návrhová hodnota uhlu vnitřního tření

γr1

-

součinitel vlivu technologie

γr2

-

součinitel podmínek působení základové půdy

cd

-

návrhová hodnota soudržnosti

k2

-

součinitel bočního tlaku zeminy (k2 = 1,00)

σor

-

geostatické napětí ve středu vrstvy

Poznámka:

Hodnoty součinitele vlivu technologie γr1 jsou uvedeny v kapitole 6.4.1.6.

Stanovení součinitele podmínek působení základové půdy γr2 je vysvětleno v kapitole 6.4.1.5.

V soudržných zeminách platí vztah:

kde:

cad

-

návrhová velikost adheze

Literatura:

ČSN 73 1004 (červenec 2020)

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.