Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Geometrická (Eulerova) metoda

Prostředí kolem mikropiloty je v programu modelováno modulem reakce podloží Ep (winklerovskou konstantou k), která je zadávána uživatelem v rámu "Posouzení průřezu". Model konstrukce je znázorněn na obrázku.

Model konstrukce

U tlačené mikropiloty je předpokládán vznik proměnného počtu polovln v závislosti na geometrii a tuhosti konstrukce resp. prostředí. Řešení tohoto případu vychází z rovnice ohybu přímého prutu.

Po úpravách lze ohybovou rovnici vyjádřit ve tvaru:

kde:

Pro výpočet integračních konstant C1-C4 se použije čtyř okrajových podmínek, které vyjadřují způsob uložení konců.

Pro oboustranně kloubové uložení lze odvodit rovnici:

ze které lze určit počet půlvln vztahem:

kde:

Ei

-

modul pružnosti ideálního průřezu

Ii

-

moment setrvačnosti ideálního průřezu

lp

-

délka mikropiloty

Ep

-

modul reakce podloží

n

-

počet půlvln

Pro kloubové uložení v hlavě a vetknutí v patě mikropiloty platí rovnice:

ze které lze určit počet půlvln vztahem:

kde:

Ei

-

modul pružnosti ideálního průřezu

Ii

-

moment setrvačnosti ideálního průřezu

lp

-

délka mikropiloty

Ep

-

modul reakce podloží

n

-

počet půlvln

Síla Ncr je určena iteračním způsobem z následující rovnice:

kde:

Ei

-

modul pružnosti ideálního průřezu

Ii

-

moment setrvačnosti ideálního průřezu

Ncr

-

kritická normálová síla

lcr

-

vzpěrná délka tlačeného průřezu mikropiloty

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.