0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Geometrická (Eulerova) metoda

Prostředí kolem mikropiloty je v programu modelováno modulem reakce podloží Ep (winklerovskou konstantou k), která je zadávána uživatelem v rámu "Posouzení průřezu". Model konstrukce je znázorněn na obrázku.

Model konstrukce

U tlačené mikropiloty je předpokládán vznik proměnného počtu polovln v závislosti na geometrii a tuhosti konstrukce resp. prostředí. Řešení tohoto případu vychází z rovnice ohybu přímého prutu.

Po úpravách lze ohybovou rovnici vyjádřit ve tvaru:

kde:

Pro výpočet integračních konstant C1-C4 se použije čtyř okrajových podmínek, které vyjadřují způsob uložení konců.

Velikost kritické síly Ncr lze spočítat pomocí obecného vztahu známého z teorie pružnosti (viz literaturu [1]):

kde:

Ei

-

modul pružnosti ideálního průřezu

Ii

-

moment setrvačnosti ideálního průřezu

lp

-

efektivní délka mikropiloty (volná délka mikropiloty + 1/2 délky kořene)

Er

-

reakce zeminy ve vodorovném směru

n

-

počet půlvln ohybové čáry po délce mikropiloty

Kritická síla Ncr se hledá jako minimum funkce (1). Toho je dosaženo pro délku půlvlny

Z rovnice (2) vyplývá vztah pro počet půlvln n:

Pokud je mikropilota umístěna zčásti nad zeminou (vysazení), stanoví se redukované hodnoty n a Er s ohledem na délku mikropiloty nad zeminou:

kde:

lv

-

délka mikropiloty nad terénem

Pro uložení mikropiloty kloub-kloub se kritická síla Ncr určí ze vztahu:

Pro uložení mikropiloty kloub-vetknutí se kritická síla Ncr určí ze vztahu:

Literatura:

[1] Timoshenko, S. P.: Theory of Elastic Stability, New York, 1936

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.