0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Svislá únosnost - pružinová metoda

V rámu "Svislá únosnost" se posuzuje svislá únosnost piloty. Po přepnutí do tohoto rámu program automaticky provede výpočet. V rámu lze provést více výpočtů. Posouzení lze provést pro jednotlivá zatížení, nebo program vyhledá zatížení s maximálním účinkem (lze vybrat v rozbalitelném seznamu).

Výpočet je proveden pružinovou metodou. Při jakékoliv změně parametrů výpočtu "Maximální deformace", "Koeficient zvětšení mezního plášťového tření vlivem technologie" nebo "Způsob určení deformační zóny" program automaticky přepočte výsledky.

Pro určení deformační zóny jsou ve výpočtu zavedeny dva způsoby:

  • Standardně se hloubka deformační zóny pod patou počítá podle teorie popsané v teoretické části nápovědy "Hloubka deformační zóny" a hloubka deformační zóny na plášti se stanoví jako k-násobek průměru piloty. Přitom hodnota k narůstá od hodnoty 1 pro nulové zatížení do hodnoty 2,5 při dosažení limitního plášťového tření.
  • Druhou možností je stanovit hloubku deformační zóny pod patou i na plášti konzervativně jako k-násobek průměru piloty, přičemž hodnota k je volitelná. Během postupného přitěžování piloty při výpočtu se pak hodnota k pro hloubku deformační zóny na plášti mění od hodnoty 1 na počátku přitěžování do zadané hodnoty v okamžiku dosažení limitního plášťového tření. Hodnota k pro hloubku deformační zóny pod patou zůstává během výpočtu konstantní.

Druhá metoda, která byla použita ve starší verzi v GEO4, a to s hodnotou k = 2,5, dává výsledky méně přesné a zpravidla podceňuje únosnost piloty. Proto byla nově zavedena metoda stanovení hloubky deformační zóny výpočtem a její použití je doporučené a nastavené jako standardní.

V levé části rámu přepínáme mezi výsledky výpočtu (mezní zatěžovací křivka, průběhy namáhání po pilotě, závislost smyku na deformaci). Výpočet smyku na deformaci se provádí pro zadanou hloubku, měřenou od hlavy piloty. Při změně hloubky dojde k přepočítání výsledků.

Tlačítko "Podrobně" otevírá dialogové okno, které obsahuje detailní výpis výsledků posouzení.

Výsledky výpočtu se zobrazují v pravé části desktopu. Zobrazení kresby lze měnit v rámu "Nastavení kreslení".

Rám "Svislá únosnost - výpočet pružinovou metodou"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.