0

GEO5 software

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Numerická implementace MCC a GCC modelů

Důležitým bodem, zajišťujícím korektní použití MCC a GCC materiálových modelů, je určení počátečního předkonsolidačního napětí pcin a příslušného objemového modulu Kin . Tyto dva parametry se ovšem přímo nezadávají, nýbrž jsou určeny programem na základě předpokládaného rozložení počáteční napjatosti. Připomeňme tři základní možnosti stanovení počáteční napjatosti:

1. Použití Ko procedury

Užití Ko procedury vede na hodnotu počátečního středního napětí ve tvaru:

kde:

Ko

-

součinitel bočního zemního tlaku v klidu

γ

-

objemová tíha zeminy

h

-

aktuální hloubka pod terénem

Za předpokladu normální konsolidace určíme pcin z podmínky, že příslušné aktuální napětí splňuje podmínku plasticity:

kde:

Mcs

-

směrnice linie kritického stavu

J

-

equivalentní deviatorické napětí

σm

-

střední napětí

Veličiny J a σm jsou definovány následujícími vztahy:

kde:

Ed

-

ekvivalentní deviatorická deformace

eij

-

tensor deviatorické deformace

εij

-

tensor celkové deformace

εv

-

objemová deformace

σij

-

tensor napětí

sij

-

tensor deviatorického napětí

δij

-

Kroneckerovo delta

Dijkl

-

tensor materiálové tuhosti

G

-

smykový modul

K

-

objemový modul

E

-

modul pružnosti

ν

-

Poissonovo číslo

V případě triaxiálové komprese či extense lze směrnici linie kritického stavu Mcs určit ze vztahů:

V případě překonsolidovaných zemin upravíme parametr pcin podle vztahu:

Počáteční objemový modul je dán výrazem:

kde aktuální číslo pórovitosti e zapíšeme ve tvaru:

Pro malá napětí dostaneme:

2. Standardní (elastický) výpočet

Připomeňme, že program umožňuje výměnu zeminy mezi jednotlivými fázemi. Tuto možnost lze využít v případech, kdy Ko proceduru nelze aplikovat. Počáteční střední napětí je stanoveno za předpokladu elastického chování zeminy. Veličiny pcinKin pak již určíme z předchozích vzorců. Od druhé fáze pak nahradíme elastický materiálový model požadovaným modelem MCC nebo GCC.

3. Standardní (plastický) výpočet

Plastický výpočet předpokládá použití MCC nebo GCC modelů již od první fáze. V takovém případě se předpokládá, že materiálový bod zeminy se posouvá po linii normální konsolidace s počátečními hodnotami pcinKin určenými vztahy:

Výsledné plastické deformace jsou před dalším výpočtem nastaveny na nulu. V některých případech může tento postup divergovat.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.