Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Vytvoření tektonického zlomu

Předchozí příklad

Cílem příkladu je namodelovat tektonický zlom procházející staveništěm. V levé části staveniště je podloží tvořeno žlutou zeminou o mocnosti [3 m], další vrstvy mají mocnost [1 m].

Nejprve zadáme do řídící sondy rozhraní zlomu (pomocí tlačítka "Vsunout (před 1)"). Zadáme umístění dolního rozhraní zlomu [-10 m] – prochází tedy vysoko nad terénem. Zlom je tvořen novou zeminou "Black".

Zadání vrstvy / zlomu do řídící sondy

Po vygenerování zůstává model stejný, ale v pravém dolním rohu vidíme znázornění nové vrstvy, resp. zlomu. Pro přehlednost jsme zvolili sytě černou barvu.

Model s novou vrstvou, která bude reprezentovat zlom

V dalších krocích zadáme umístění zlomu na terénu. Postupně přidáme nové vrty v bodech ZZ 1 [3; 0], ZZ 2 [3,7; 5] a ZZ 3 [4; 10].

Při textovém zadávání vrtu se zobrazí nejpve prázdně dialogové okno se sondou. Po zadání souřadnic [3; 0] se doplní geologický profil z modelu podloží. Nyní změníme vlastnosti horní černé vrstvy (zlomu) a zadáme její mocnost jako [0 m].

Zadání sondy ZZ 1, která určuje pozici zlomu na terénu

Zadání sondy ZZ 1, která určuje pozici zlomu na terénu

Odejdeme použitím tlačítka "Přidej a zavři" a znovu vygenerujeme model podloží.

Zadání opakujeme i pro další sondy ZZ 2 a ZZ 3 u povrchu zlomu (nastavíme mocnost horní černé vrstvy jako [0 m].

Model je nutné vždy po zadání sondy vygenerovat, aby nově zadávaná sonda odpovídala původnímu modelu podloží.

Zadání sondy ZZ 2, která určuje pozici zlomu na terénu

Po zadání zlomu smažeme pomocné sondy v oblasti před zlomem – v tomto případě sondu - Vrt 1(2).

Mazání pomocných sond v oblasti před zlomem

Model po zadání tvaru zlomu na povrchu terénu

Model je nyní připraven k modelování části před zlomem. Model znovu vygerujeme a zadáme dvě nové sondy: Area 2 v bodě [0; 0] a Area 2(2) v bodě [0; 10].

Obě sondy upravíme pomocí tlačítka "Upravit" tak, že budou mít zadané rozhraní zlomu (vrstva 1) v hloubce [20 m], hloubky ostatních vrstev budou "není určeno". Upravená sonda Area 2 vypadá následovně:

Definice zlomu v hloubce

Potvrdíme zadání tlačítkem "Přidej" a zadáme druhou sondu (Area 2(2)) do bodu [0; 10].

Vygenerujeme model – nyní je zlom vytvořen. Oblast před zlomem je znázorněna šedě.

Vytvořený zlom

Nyní definujeme vrstvy do oblasti před zlomem. Zvolíme jednu ze sond Area 2 a vložíme vrstvy nad zlomem (pomocí tlačítka "Vsunout"). Zadáme mocnosti vrtev v této sondě – 3 m - yellow, 1 m - blue, 1 m - dark blue, 1 m - green, 1 m - brown. Dále je třeba doplnit do řídící sondy nově zadané vrstvy pomocí tlačítka "Doplnit horní vrstvy (do řídící sondy)". Upravená sonda Area 2 má následující podobu:

Zadání vrstev do oblasti před zlomem

Po vygenerování má model jinou podobu než jsme čekali – nově zadané vrstvy překryli celý model, a to i za zlomem.

Vygenerovaný model se špatným pořadím generace vrstev

Tento problém jednoduše vyřešíme změnou postupu generace vrstev. Nejprve vygenerujeme zlom (řádek 6-7 s černým obdélníkem vlevo) a vrstvy za zlomem (7-8…a další). Ponecháme jim skupinu pořadí 1. Vrstvám před zlomem (1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6) přiřadíme skupinu 2. Zlom (řádek 6-7 s černým obdélníkem vlevo) je obvykle přímý – nebudeme jej tedy vyhlazovat.

Zadání pořadí generace vrstev modelu

Tím je model vytvořen.

Výsledný model

Výsledný model - řezy

Předchozí příklad

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.