0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Zarovnat

Tento nástroj slouží k zarovnání konstrukčních prvků do zadané přímky. Zarovnávat lze styčníky, dílce či vybrané části konstrukce. K dispozici jsou tři základní režimy: zarovnání styčníku, zarovnání dílce a zarovnání vybraných styčníků a dílců. Režim se volí v úvodním dialogovém okně "Úpravy topologie - zarovnat", které se objeví po vybrání nástroje v ovládacím stromečku programu.

Volba režimu úlohy

Výběr prvků

Pokud je zvolen režim úpravy, následuje v dalším kroku volba zarovnávací přímky. Přímka je určena dvěma libovolnými body, které na ní leží. Body lze zadat buď pomocí souřadnic v globálním souřadném systému nebo výběrem již existujících styčníků v konstrukci. Výběr je možné provést z rozbalovacího seznamu nebo přímo kliknutím na pracovní plochu.

Výběr styčníku pro definici zarovnávací úsečky

Obdobně se po zadání zarovnávací přímky vybere zarovnávaný styčník respektive dílec.

Parametry zarovnání

Následující dialogové okno umožňuje upravit polohu zarovnávací přímky změnou souřadnic a též určit způsob zarovnání objektů.

Okno s vlastnostmi zarovnání

Pro styčníky jsou dostupné následující způsoby zarovnání:

Zarovnat na přímku se zachováním Y souřadnice

  • Zarovná styčník do bodu, který leží na zarovnávací přímce a jehož Y souřadnice (souřadnice měřená ve vodorovném směru) je totožná s Y souřadnicí původní polohy styčníku

Zarovnat na přímku se zachováním Z souřadnice

  • Zarovná styčník do bodu, který leží na zarovnávací přímce a jehož Z souřadnice (souřadnice měřená ve svislém směru) je totožná s Z souřadnicí původní polohy styčníku

Zarovnat na přímku se zadáním Y souřadnice

  • Zarovná styčník do bodu, který leží na zarovnávací přímce a jehož Y souřadnice (souřadnice měřená ve vodorovném směru) je zadána uživatelem v dialogovém okně

Zarovnat na přímku se zadáním Y souřadnice

  • Zarovná styčník do bodu, který leží na zarovnávací přímce a jehož Z souřadnice (souřadnice měřená ve svislém směru) je zadána uživatelem v dialogovém okně

Zarovnat na přímku pomocí kolmice vedené styčníkem

  • Zarovná styčník do průsečíku zarovnávací úsečky a kolmice, která je vztyčena z původní pozice styčníku.

Zarovnat na přímku v zadané vzdálenosti od prvního bodu

  • Zarovná na přímku do místa, které je dáno vzdáleností od prvního bodu definující zarovnávací přímku. Vzdálenost může být určena jako absolutní hodnota v metrech nebo jako poměrná hodnota ze vzdálenosti mezi body, které definují zarovnávací přímku.

Pro dílce a vybrané prvky jsou k dispozici následující režimy:

Zarovnat na přímku se zachováním Y souřadnice

f

  • Zarovná počáteční a koncový styčník dílce (respektive vybrané styčníky a/nebo koncové styčníky vybraných dílců) do bodů, které leží na zarovnávací přímce a jejichž Y souřadnice (souřadnice měřená ve vodorovném směru) jsou totožné s Y souřadnicemi původních styčníků

Zarovnat na přímku se zachováním Z souřadnice

  • Zarovná počáteční a koncový styčník dílce (respektive vybrané styčníky a/nebo koncové styčníky vybraných dílců) do bodů, které leží na zarovnávací přímce a jejichž Z souřadnice (souřadnice měřená ve svislém směru) jsou totožné s Z souřadnicemi původních styčníků

Zarovnat na přímku pomocí kolmice vedené styčníkem

  • Zarovná počáteční a koncový styčník dílce (respektive vybrané styčníky a/nebo koncové styčníky vybraných dílců) do průsečíků zarovnávací úsečky a kolmic, které jsou vztyčeny z původních pozic styčníků.

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.