0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Mezní stav únosnosti

Posouzení mezního stavu únosnosti se liší dle způsobu namáhání

Posouzení dostředného tahu

Prvky namáhané dostředným tahem se posuzují podle vztahu

kde je:

N

 • normálová síla

A

 • plocha účinného, resp. zbytkového, průřezu

ft,0,d,fi

 • návrhová pevnost dřeva v tahu rovnoběžně s vlákny

Posouzení dostředného tlaku

Dostředně tlačené prvky mohou být posouzeny dvojím způsobem: s vlivem vzpěru nebo bez vlivu vzpěru. Při výpočtu bez vlivu vzpěru se počítá podle vztahu

kde je:

N

 • normálová síla

A

 • plocha účinného, resp. zbytkového, průřezu

fc,0,d,fi

 • návrhová pevnost dřeva v tlaku rovnoběžně s vlákny

Při výpočtu s vlivem vzpěru se počítá podle vztahu

kde je:

N

 • normálová síla

kc

 • součinitel vzpěrnosti. Hodnota součinitele je stanovena jako menší z hodnot kc,y a kc,z, což jsou součinitele vzpěrnosti pro vybočení kolmo k osám y a z vypočtené podle ČSN EN 1995-1-1, kap. 6.3.2

A

 • plocha účinného, resp. zbytkového průřezu

fc,0,d,fi

 • návrhová pevnost dřeva v tlaku rovnoběžně s vlákny

Posouzení prostorového ohybu

Prvky namáhané ohybem se posuzují podle vztahů

kde je:

My, Mz

 • ohybové momenty k osám y a z

Wy, Wz

 • průřezové moduly účinného, resp. zbytkového průřezu k osám y a z

fm,y,d,fi, fm,z,d,fi

 • návrhová pevnost dřeva v ohybu k osám y a z

km

 • součinitel podle čl. 5.1.6 normy EN 1995-1-1

Posudek se provádí v krajních vláknech průřezu, a to v tom bodě, kde dává nejnepříznivější výsledek.

Pokud posuzujeme s vlivem klopení, nabudou vztahy tvarů

kde je:

My, Mz

 • ohybové momenty k osám y a z

Wy, Wz

 • průřezové moduly účinného, resp. zbytkového průřezu k osám y a z

kcrit,y, kcrit,z

 • součinitele, kterými se redukuje pevnost s ohledem na klopení

fm,y,d,fi, fm,z,d,fi

 • návrhová pevnost dřeva v ohybu k osám y a z

km

 • součinitel podle čl. 5.1.6 normy EN 1995-1-1

Smyk

U ohýbaných prvků dochází zpravidla k namáhání smykem od posouvajících sil Vz a Vy. Posudek smyku se provádí podle vztahů

kde je:

Vy, Vz

 • posouvající síly v osách y a z

Sy, Sz

 • statické momenty části průřezu nad (pod) uvažovaným řezem k těžišti

Iy, Iz

 • momenty setrvačnosti účinného, resp. zbytkového průřezu k příslušným osám

ty, tz

 • tloušťky téhož průřezu v uvažovaném místě

fv,d,fi

 • návrhová pevnost dřeva ve smyku

Posudek se provádí v tom bodě průřezu, kde dává nejnepříznivější výsledky.

Posouzení kombinace tahu a ohybu

Prvky namáhané současně tahem a ohybem se posuzují podle vztahu

kde je:

N

 • normálová síla

A

 • plocha účinného, resp. zbytkového průřezu

ft,0,d,fi

 • návrhová pevnost dřeva v tahu rovnoběžně s vlákny

My, Mz

 • ohybové momenty k osám y a z

Wy, Wz

 • průřezové moduly účinného, resp. zbytkového průřezu k osám y a z

kcrit,y, kcrit,z

 • součinitele, kterými se redukuje pevnost s ohledem na klopení

fm,y,d,fi, fm,z,d,fi

 • návrhová pevnost dřeva v ohybu k osám y a z

km

 • součinitel podle čl. 6.1.6 normy EN 1995-1-1

Posudek se provádí v krajních vláknech průřezu, a to v tom bodě, kde dává nejnepříznivější výsledek.

Posouzení kombinace tlaku a ohybu

Prvky namáhané současně tahem a ohybem se posuzují podle vztahu

Posudek se provádí v krajních vláknech průřezu, a to v tom bodě, kde dává nejnepříznivější výsledek.

Při výpočtu s vlivem vzpěru nabudou vztahy tvarů

kde je:

kc,y, kc,z

 • součinitele vzpěrnosti pro vybočení kolmo k osám y a z vypočtené podle ČSN EN 1995-1-1, kap. 6.3.2

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.