0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Editace zatížení větrem

Toto okno slouží k zadání parametrů zatížení větrem. Je rozděleno do dvou částí: V první části se zadávají parametry nutné k výpočtu maximálního dynamického tlaku, druhá část slouží k výběru a zadání konkrétní úlohy. Mezi oběma částmi se lze pohybovat tlačítky "Další"/"Předchozí". V první části se zadávají následující údaje:

Větrná oblast

 • Z rozbalovacího seznamu či z mapy (lze otevřít tlačítkem "Mapa") lze vybrat potřebnou větrnou oblast. Na základě vybrané větrné oblasti se určí výchozí základní rychlost větru vb,0. Nejvyšší větrná oblast umožňuje zadání libovolné hodnoty vb,0.

Kategorie terénu

 • Kategorie terénu určuje drsnost terénu v místě výstavby. Přesný popis kategorií je popsán v "Příloze A" k EN 1991-1-4, parametry, které se vybrané kategorii přiřazují, jsou uvedeny v tabulce 4.1 téže normy. Při výběru kategorie terénu je nutné brát ohled na okolní terén s nižší drsností. Pravidla pro tyto případy jsou popsána v kapitole A.2 normy.

Referenční výška budovy

 • Referenční výška budovy Ze slouží pro výpočet dynamického tlaku větru.

Součinitel směru větru

 • Tento součinitel cdir je definován v kapitole 4.2 normy EN 1991-1-4. Pro Českou republiku a Slovensko se uvažuje jeho hodnota jako 1,0.

Součinitel ročního období

 • Součinitel ročního období cseason umožňuje redukovat zatížení větrem u dočasných budov, u kterých se očekává, že budou existovat pouze v ročním období, kdy nehrozí maximální zatížení větrem. Dle národních příloh pro Českou republiku a Slovensko má být tento součinitel cseason uvažován jako 1,0.

Měrná hmotnost vzduchu

 • Doporučená hodnota měrné hmotnosti vzduchu ρ je 1,25kg/m3.

Součinitel orografie

 • Součinitel orografie co umožňuje zavést do výpočtu zvýšení rychlosti větru na izolovaných kopcích, hřebenech nebo srázech a strmých svazích. Výpočet součinitele je proveden v samostatném okně "Součinitel orografie", které se spouští tlačítkem "Upravit" za zadávacím políčkem pro tento součinitel. Výpočet vychází z kapitoly A.3 normy EN 1991-1-4.

Maximální dynamický tlak

 • Program zobrazuje vypočítanou hodnotu maximálního dynamického tlaku qp dle vzorce (4.8) normy EN 1991-1-4.  Po zaškrtnutí políčka "Použít vlastní max. dynamický tlak" lze zadat vlastní hodnotu tlaku qp.

Velikost zatížené plochy

 • Velikost zatížené plochy A je použita pro stanovení součinitelů vnějšího tlaku větru. Pokud je zatížená plocha menší než 1m2, jsou do výpočtu použity hodnoty cpe,1. Pro plochy nad 10m2 jsou použity hodnoty cpe,10. Pro mezilehlé hodnoty je prováděna logaritmická interpolace dle kapitoly 7.2.1.

Součinitel zatížení γF představuje dílčí součinitel zatížení, kterým se zohledňují možné nepříznivé odchylky hodnot zatížení od reprezentativních hodnot v souladu s EN 1990. Programem jsou automaticky nabízeny součinitele dle tabulky A1.2(B) normy EN 1990 (Soubor B).

Postup výpočtu maximálního dynamického tlaku je popsán podrobně v kapitole "Zatížení větrem" teoretické části nápovědy.

Po stisknutí tlačítka "Další" se přejde na druhou část okna, kde se vybírá druh a parametry řešené úlohy. Dostupné jsou následující typy:

Střecha

 • V této úloze program generuje zatížení větrem na půdorys střechy. Program umožňuje vybrat různé půdorysy či typy střech. V této úloze jsou použity pravidla uvedená  v kapitolách 7.2.3 (ploché střechy), 7.2.4 (pultové střechy), 7.2.5 (sedlové střechy) a 7.2.6 normy EN 1991-1-4.

Přístřešek

 • V této úloze program generuje zatížení větrem na půdorys přístřešku resp. osaměle stojící střechy bez stěn. Program umožňuje vybrat různé půdorysy či typy střech. V této úloze jsou použity pravidla uvedená  v kapitole 7.3 (přístřešky) normy EN 1991-1-4.

Stěny pravoúhlého objektu

 • Vytváří zatížení větrem na stěny pravoúhlých objektů. Je možné zadat libovolný počet výškových úrovní, v kterých  má být zatížení zjištěno. Výpočet vychází z kapitoly 7.2.2 normy.

Klenbová střecha

 • Tato úloha vytváří zatížení na klenbové (válcové) střechy dle článku 7.2.8 normy EN 1991-1-4.

Kopule

 • Tato úloha vytváří zatížení na kopule dle článku 7.2.8 normy EN 1991-1-4.

Okno "Editace zatížení větrem"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.