0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Kroucení (MSÚ)

Namáhání průřezu kroutícím momentem je posuzováno dle kapitoly 6.3 normy EN 1992-1-1. Výpočet je založen na modelu ekvivalentního tenkostěnného průřezu. Účinná tloušťka stěny tenkostěnného průřezu je získána dle odstavce 6.3.2:

kde je:

tef

 • účinná tloušťka stěny

Ac

 • celková plocha betonového průřezu

u

 • vnější obvod průřezu

Únosnost betonu bez výztuže proti kroucení

Pokud není zadána výztuž proti kroucení, je proveden posudek dle odstavce 6.3.2(5)

kde je:

TEd

 • návrhová hodnota kroutícího momentu

TRd,c

 • únosnost prostého betonového průřezu v kroucení

VEd

 • návrhová hodnota smykové síly

VRd,c

 • únosnost prostého betonového průřezu ve smyku

Únosnost TRd,c je dána vztahem (6.26):

kde je:

fctd

 • návrhová hodnota únosnosti betonu v tahu

Ak

 • plocha omezená střednicemi spojených stěn průřezu

Únosnost vyztuženého průřezu

Únosnost tlačených diagonál je dána vztahem (6.29):

kde je:

TEd

 • návrhová hodnota kroutícího momentu

TRd,max

 • návrhový kroutící moment na mezi únosnosti

VEd

 • návrhová hodnota smykové síly

VRd,max

 • maximální návrhová posouvající síla na mezi únosnosti

Návrhový kroutící moment na mezi únosnosti TRd,max je dán vztahem (6.30):

kde je:

αcw

 • součinitel zohledňující stav napětí v tlačeném pásu, nabývající hodnoty 1,0

Ak

 • plocha omezená střednicemi spojených stěn průřezu

ν

 • redukční součinitel pevnosti betonu při porušení smykem

fcd

 • návrhová válcová pevnost betonu v tlaku

Θ

 • sklon tlačených diagonál

Návrhová síla v příčné výztuži VEd je dána vztahem

kde je:

VEdt

 • návrhová tahová síla v příčné výztuži od kroutícího momentu

TEd

 • návrhová hodnota kroutícího momentu

Ak

 • plocha omezená střednicemi spojených stěn průřezu

Únosnost příčné výztuže (třmínků) VRdt je dána vztahem:

kde je:

Asw

 • část plochy třmínků, která je vyčleněna pro zachycení kroutícího momentu

s

 • osová vzdálenost třmínků

fyd

 • návrhová mez kluzu smykové výztuže

Θ

 • sklon tlačených diagonál

Posouzení únosnosti výztuže je provedeno vztahem

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.