0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Pevnostní charakteristiky

Materiálové charakteristiky katalogových zdicích prvků vychází z produktových listů jednotlivých výrobců a jsou čerpány z databáze programu. Pro obecné zdicí prvky jsou materiálové charakteristiky počítány dle ČSN EN 1996-1-1.

Charakteristická hodnota pevnosti v tlaku

Charakteristická hodnota pevnosti v tlaku je stanovena dle 3.6.1.2 vzorcem

kde je:

fk

 • charakteristická hodnota pevnosti v tlaku

K

 • konstanta dle tabulky 3.3

α,β

 • konstanty

fb

 • normalizovaná průměrná pevnost v tlaku zdicích prvků ve směru tlaku působícího v konstrukci

fm

 • pevnost malty pro zdění v tlaku

Tento vzorec nabývá pro zdivo zhotovené z obyčejné malty a malty s pórovitým kamenivem tvaru

pro zdivo na maltu pro tenké spáry, s tloušťkou ložných spár od 0,5mm do 3mm, s pálenými zdicími prvky skupiny 1 a 4, vápenopískovými zdicími prvky, betonovými prvky s hutným nebo pórovitým kamenivem nebo s prvky z pórobetonu tvaru

a pro zdivo na maltu pro tenké spáry, s tloušťkou ložných spár od 0,5mm do 3mm s pálenými zdicími prvky skupiny 2 a 3 tvaru

Velikost konstanty K je volena dle tabulky 3.3 normy ČSN EN 1996-1-1. Pokud účinky zatížení působí rovnoběžně s ložnými spárami, je hodnota konstanty K pro prvky skupiny 2 a 3 přenásobena hodnotou 0,5. Pokud je zdivo vyzděno na obyčejnou maltu s podélnou spárou, je velikost redukována součinitelem 0,8.

Pokud je malta v ložných spárách uspořádána v obvodových pruzích, je konstanta K redukována v závislosti na poměru g/t.

kde je:

g

 • součet šířek maltových pruhů

t

 • tloušťka stěny

Minimální povolená hodnota tohoto poměru je 0,4. Hodnota redukčního součinitele v závislosti na poměru g/t je vyjádřena grafem

Charakteristická hodnota pevnosti zdiva ve smyku

Charakteristická hodnota pevnosti ve smyku fvk pro zdivo s obyčejnou maltou, maltou pro tenké spáry tloušťky od 0,5mm do 3,0mm nebo lehkou maltou, pokud jsou všechny styčné spáry zcela vvyplněny maltou, je stanovena dle vzorce

Hodnota musí splnit následující podmínku

kde je:

fvk

 • charakteristická hodnota pevnosti zdiva ve smyku

fvko

 • charakteristická hodnota počáteční pevnosti ve smyku při napětí v tlaku 0 MPa

σd

 • návrhové napětí v tlaku působící v uvažovaném průřezu zděného prvku kolmo na smykovou sílu při odpovídající kombinaci zatížení založené na průměrném svislém napětí tlačené části stěny, která zajišťuje přenos smyku

fb

 • normalizovaná průměrná pevnost v tlaku zdicích prvků ve směru tlaku působícího v konstrukci

Charakteristická hodnota pevnosti ve smyku fvk pro zdivo s obyčejnou maltou, maltou pro tenké spáry tloušťky od 0,5mm do 3,0mm nebo lehkou maltou, pokud styčné spáry nejsou vyplněny maltou, je stanovena dle vzorce

Hodnota musí splnit následující podmínku

kde je:

fvk

 • charakteristická hodnota pevnosti zdiva ve smyku

fvko

 • charakteristická hodnota počáteční pevnosti ve smyku při napětí v tlaku 0 MPa

σd

 • návrhové napětí v tlaku působící v uvažovaném průřezu zděného prvku kolmo na smykovou sílu při odpovídající kombinaci zatížení založené na průměrném svislém napětí tlačené části stěny, která zajišťuje přenos smyku

fb

 • normalizovaná průměrná pevnost v tlaku zdicích prvků ve směru tlaku působícího v konstrukci

U zdiva, kde je malta uspořádána v pruzích, je charakteristická hodnota pevnosti ve smyku fvk stanovena vzorcem

Hodnota musí splnit následující podmínku

kde je:

fvk

 • charakteristická hodnota pevnosti zdiva ve smyku

fvko

 • charakteristická hodnota počáteční pevnosti ve smyku při napětí v tlaku 0 MPa

g

 • součet šířek maltových pruhů

t

 • tloušťka stěny

σd

 • návrhové napětí v tlaku působící v uvažovaném průřezu zděného prvku kolmo na smykovou sílu při odpovídající kombinaci zatížení založené na průměrném svislém napětí tlačené části stěny, která zajišťuje přenos smyku

fb

 • normalizovaná průměrná pevnost v tlaku zdicích prvků ve směru tlaku působícího v konstrukci

Charakteristická hodnota pevnosti zdiva v tahu za ohybu

Charakteristická hodnota pevnosti zdiva v tahu za ohybu je stanovena dle kapitoly 3.6.3.

Modul pružnosti

Modul pružnosti je stanoven dle vzorce

kde je:

fk

 • charakteristická hodnota pevnosti v tlaku

KE

 • konstanta o hodnotě 1000

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.