0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Řez

Úloha "Řez" slouží k posouzení ocelového průřezu na libovolný počet kombinací vnitřních sil. Práce s řezy (vkládání, manipulace) je popsána v části "Ovládací stromeček".

Posouzení řezu

Dialogové okno obsahuje následující části:

Parametry řezu

V této části je třeba zadat celkovou délku dílce, která vstupuje například do výpočtu vzpěru, klopení nebo posouzení štíhlosti.

Průřez, Materiál

Pro zadávání slouží následující tlačítka:

Průřez

Uprav

Materiál

  • Umožňuje výběr pevnostní třídy oceli z databáze v okně "Katalog materiálu". Databáze nabízí pevnostní třídy dle EN 10025, prEN 10113 a EN 10210-1.

Číselně

  • Umožňuje zadání materiálových charakteristik oceli v okně "Editor materiálu".

Teoretické pozadí této části je popsáno v kapitolách "Průřezy" a  "Materiálové charakteristiky" teoretické části nápovědy.

Oslabení, Příčné výztuhy

V této části lze zadat případné oslabení řezu otvory pro spojovací prostředky a příčné výztuhy bránící boulení stěn průřezu. Pro zadávání otvorů slouží tlačítko "Oslabení", které spouští dialogové okno "Oslabení řezu". Zadaná oslabení zmenšují průřezové charakteristiky, avšak únosnost oslabeného průřezu může být vyšší, neboť pro výpočet únosnosti je použita mez pevnosti fu. Tato problematika je více popsána v kapitole "Oslabení průřezů" teoretické části nápovědy. Dále je zde možné zadat vzdálenost příčných výztuh průřezu. Tyto výztuhy se používají u takových stěn průřezů, které jsou pro svou velkou štíhlost náchylné k boulení. Při výpočtu smykové únosnosti se pak bere do úvahy vzdálenost těchto výztuh. Jejich tuhost se v programu neposuzuje. Předpokládá se, že je dostatečně velká. Oslabení a výztuhy nelze zadávat pro členěné průřezy.

Spojky členěného průřezu

Pokud je zadán členěný průřez, lze v této části zadat vlastnosti spojek, které spojují dílčí průřezy. Vlastnosti spojek se zadávají v okně "Spojky členěného průřezu", které lze spustit tlačítkem "Spojky".

Požár

Základním parametrem pro posouzení požární odolnosti je "Mezní doba požární odolnosti". Jedná se o požadovaný čas, po který má prvek odolávat účinkům požáru. Hodnota se zadává v minutách, v rámci posouzení se pak porovnává se spočítanou dobou požární odolnosti. Dále je možné zadat typ teplotní křivky, která slouží k popisu vývoje teploty plynů v okolí posuzovaného prvku. Typ lze změnit v samostatném okně "Teplotní křivka" po stisknutí tlačítka "Křivka". Jednotlivé teplotní křivky jsou popsány v kapitole "Vývoj teploty" v teoretické části nápovědy.

Protipožární ochrana

V části "Protipožární ochrana" lze volit požární detail a případně druh a parametry požární ochrany průřezu. Zadávání probíhá po stisknutí tlačítka "Detail" v okně "Požární detail".

Zatěžovací případy

Tato část umožňuje zadat jednotlivé zatěžovací případy (kombinace vnitřních sil a momentů), které jsou pro daný řez posuzovány. Zatěžovací případy se zadávají v tabulce pomocí standardních tlačítek "Přidat", "Upravit" a "Odstranit". Tabulka zobrazuje veškeré potřebné informace o zatěžovacích případech (především velikosti vnitřních sil pro daný zatěžovací případ). Zadávání vnitřních sil probíhá v dialogovém okně "Editace zatěžovacího případu".

Zatěžovací případy je možné do tabulky vložit též importem textového respektive *.csv souboru. Toto řešení je vhodné v případech, kdy je nutné zadat větší počet případů, které vznikly například výpočtem v jiném statickém programu. Nastavení importu a výběr vstupního souboru se provádí v okně "Import zatížení", které se spouští tlačítkem "Import".

Parametry vzpěru

V této části lze zavést do výpočtu vliv vzpěru. Vlastnosti vzpěru se zadávají samostatně pro vybočení kolmo k osám z a y v okně "Parametry vzpěru", které se spouští tlačítky "Vzpěr z" respektive "Vzpěr y". Základní údaje z tohoto dialogového okna (konečná vzpěrná délka, základní délka pro výpočet vzpěru, součinitel vzpěru a vybraný model podepření) jsou zobrazeny v řádku za příslušným tlačítkem. Pokud osy y a z nejsou hlavními osami průřezu (např. pro úhelník), pak se při výpočtu vzpěru standardně uvažuje vybočení ve směrech hlavních os η a ζ. Při zadání parametrů vzpěru je možno určit, že se má počítat s vybočením pouze ve směrech os y a z, a to pomocí přepínače "Vzpěr pouze Y,Z". Zadání parametrů vzpěru není umožněno, pokud není zadán minimálně jeden zatěžovací stav, který obsahuje tlakovou normálovou sílu. Výpočtu vzpěru se věnují kapitoly "Posouzení celistvých průřezů" a "Posouzení členěných průřezů" teoretické části nápovědy.

Parametry klopení

Je-li řez namáhán ohybovými momenty, posuzuje se i na klopení. Ke klopení může docházet při ohybu momentem My nebo momentem Mz. Vždy dochází buď k jednomu nebo ke druhému klopení. Protože klopení závisí na tvaru momentové plochy, mohou se parametry klopení lišit pro různé zatěžovací případy. Proto je možno zadávat parametry klopení pro všechny zatěžovací případy dohromady a nebo jednotlivě. Toto chování programu je ovlivněno přepínačem "Klopení jednotlivě dle ZP". Pokud je přepínač zapnut, zobrazí se vpravo od něj rozbalovací seznam s názvy zatěžovacích případů. Vlastnosti klopení se pak zadávají vždy pro zatěžovací případ vybraný v seznamu. Při zadávání klopení pro všechny zatěžovací případy dohromady se zadává klopná délka a jeden tvar momentové plochy, který bude uvažován pro všechny zatěžovací případy. Vlastnosti klopení se zadávají samostatně pro směry z a y v okně "Parametry klopení", které se spouští tlačítky "Klopení My" či "Klopení Mz". Základní údaje z tohoto dialogového okna (délka prvku pro výpočet klopení, tvar momentové plochy a typ podepření nosníku) jsou zobrazeny v řádku za příslušným tlačítkem. Zadání parametrů klopení není umožněno, pokud není zadán alespoň jeden zatěžovací případ, který obsahuje zatížení příslušným ohybovým momentem. Výpočtu klopení se věnuje kapitola "Posouzení celistvých průřezů" teoretické části nápovědy.

Výsledky

Výsledky jsou zobrazovány v pravé horní části dialogového okna. Program vypisuje kritickou teplotu a dobu požární odolnosti, která je získána na základě této teploty a vybrané teplotní křivky.

Kritická teplota prvku se určuje jako teplota, při níž je hodnota využití prvku právě rovna 100%. Hodnota kritické teploty se hledá iteračním postupem. Pokud prvek nevyhovuje už při běžné teplotě 20°C, je tato hodnota teploty označena jako kritická a dále se nepočítá. Pro průřezy 4. třídy je normou stanoveno, že teplota prvku nemá přesáhnout 350°C. Tato hodnota je ve výpočtu považována za požadovanou hodnotu kritické teploty průřezů 4. třídy bez ohledu na využití průřezu.

Program zobrazuje výsledky provedených posudků pro nejhorší zatěžovací případ případně pro případ, který byl vybrán v "Parametrech výpočtu". Podrobné výsledky pro aktivní zatěžovací případ lze též zobrazit pomocí tlačítka "Podrobně" v tabulce zatěžovacích případů. Výsledky se zobrazí v samostatném okně, toto okno umožňuje uložení textu do schránky pomocí Ctrl+C a vložení do jiného dokumentu. Vztahy použité při posouzení jsou popsány v teoretické části nápovědy.

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.