0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Dílec

Úloha "Dílec" slouží k posouzení prutového prvku (např. sloup, trám, průvlak) na zadané průběhy vnitřních sil v čase zadané mezní doby požární odolnosti. Dílec může být rozdělen na libovolný počet částí s různými parametry vzpěru a vyztužení.

Na úvodní obrazovce k dílci lze nastavit následující údaje:

Délka dílce

  • celková délka prvku zadaná v metrech

Typ prvku

  • Toto nastavení má vliv na volbu typu posudku a taktéž na určení správných konstrukčních zásad. Rozdíly mezi jednotlivými typy prvků jsou popsány v teoretické části nápovědy v kapitole "Typy prvků". Typ prvku by měl být volen vždy s ohledem na skutečné působení prvku v konstrukci.

Mezní doba požární odolnosti

  • umožňuje zadat mezní dobu požární odolnosti, při které je prováděno posouzení únosnosti dílce

Teplotní křivka

  • Výběr teplotní křivky popisující vývoj teploty plynů v okolí posuzovaného prvku. Typ lze změnit v samostatném okně "Teplotní křivka" po stisku stejnojmenného tlačítka. Více o teplotních křivkách je uvedeno v teoretické části nápovědy v kapitole "Teplotní křivky". Rozsah dostupných křivek pro jednotlivé metody posouzení je popsán v kapitole "Metody výpočtu požární odolnosti"

Zadávání vlastností dílce se skládá z následujících částí:

Práce s dílci (vkládání, manipulace) je popsána v části "Ovládací stromeček".

Základní nastavení pro dílec

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.