0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Spojovací prostředky - šrouby

Rozteče

Pro přípoje namáhané smykem jsou předepsány minimální a maximální vzdálenosti šroubů:

Rozteče šroubů

kde je:

t

 • nejmenší tloušťka spojovaného materiálu

d0

 • průměr otvoru

e1, e2, p1, p2

 • rozteč dle obrázku

Doporučené hodnoty vzdáleností šroubů usnadňují bezpečný a ekonomický návrh přípojů. Doporučené rozteče jsou:

Šrouby

Doporučené rozteče (mm)

p; p2

e

e

M12

44

30

25

M16

55

40

30

M20

70

50

40

M24

80

60

50

M27

90

70

55

M30

100

75

60

M36

120

90

70

Únosnost ve střihu

Návrhová únosnost n šroubů ve střihu se určí s jedním střihem ve dříku každého šroubu

Pro střih v závitu šroubu je tato únosnost:

pro šrouby z materiálu třídy 4.6, 5.6, 8.8

pro šrouby z materiálu 4.8, 5.8, 10.9

kde je:

Fv.Rd

 • únosnost ve střihu

fub

 • mez pevnosti šroubů

As

 • plocha jádra šroubu

Program pro posouzení ve smyku důsledně využívá konzervativní hodnotu střihu v ploše se závitem šroubu. V případě, že uživatel potřebuje posouzení plochy ve dříku šroubu musí si ji definovat ručně.

Únosnost v otlačení

Návrhová únosnost šroubů v otlačení v čelní desce a v prvku do nějž je připojováno se vypočte pro svislý směr za pomocí nejmenší α

a pro nejmenší k1

Ve vodorovném směru se vybírá minimální hodnota α z následujících vzorců

nejmenší hodnota k1 je vybrána pro vodorovný směr ze vztahů

konečná únosnost je dána vztahem

kde je:

Fb.Rd

 • návrhová únosnost šroubů v otlačení

d0

 • průměr otvoru

e1, e2, p1, p2

 • rozteč dle obrázku

d

 • průměr šroubu

t

 • tloušťka desky

Únosnost v prokluzu

V případě, že se přípoj navrhne jako třecí se určí předpínací síla ve šroubu

Návrhová únosnost šroubu při prokluzu se vypočte jako

Přípoje lze předpínat na mezní stav použitelnosti, pak se při mezním stavu únosnosti posoudí spoj na střih a na otlačení. V programu je ale vždy návrh proveden při prokluzu při mezním stavu únosnosti. V tomto případě stačí posouzení vytržení konce, které se provádí posouzením přípoje v otlačení.

Použité součinitele tření μ jsou uvedeny v následující tabulce:

Třída

Úprava povrchu

μ

A

otrýskání drtí nebo granulátem

0,5

B

otrýskání drtí nebo granulátem s Al, Zn metalizací nebo Zn-silikátovým nátěrem

0,4

C

očištění drátěným kartáčem nebo plamenem

0,3

D

bez úprav

0,2

Dlouhý přípoj

Návrhová únosnost šroubů namáhaných ve smyku Fv.Rd v dlouhém přípoji, ve kterém je ve směru síly vzdálenost os krajních šroubů větší než 15 d, se redukuje součinitelem

kde Lj je vzdálenost os krajních šroubů v přípoji.

Redukce únosnosti dlouhého přípoje

Návrhová únosnost přeplátovaného přípoje s pouze jedním šroubem v jednostřižném přípoji je dle EN 1993-1-8, čl. 3.6.1, odst. (10) omezena vztahem

Přeplátovaný přípoj s jedním šroubem

Excentrické přípoje úhelníku

Šroubované přípoje úhelníků jsou staticky kloubové přípoje Protože je průměr otvoru vždy výrazně větší než průměr šroubu, je ohybová tuhost redukována v počáteční fázi zatěžování prokluzem ve styku. Návrhová únosnost šroubovaného nesymetrického přípoje úhelníku, viz EN 1993-1-8, čl. 3.10.3, je omezena excenticitou, která se může uvažovat zjednodušeně redukcí únosnosti:

při jednom šroubu

při dvou šroubech

při třech a více šroubech

kde je:

γM2

 • parciální součinitel spolehlivosti oslabeného průřezu

Anet

 • plocha úhelníku oslabená otvory šroubů

β2, β3

 • redukční součinitele dle EN 1993-1-8, čl. 3.10.3.

Redukční součinitele β2, β3 pro úhelníky jsou použity dle tabulky 6.5.1 normy EN 1993-1-1:

Rozteč

≤2,5d0

≥2,5d0

dva šrouby

0,4

0,7

tři a více šroubů

0,5

0,7

Redukce únosnosti přípoje excentricky připojeného úhelník

V programu jsou všechny přípoje úhelníků posouzeny konzervativně jako excentrické, což odpovídá českým ale ne evropským zvyklostem.

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.