0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Materiálové charakteristiky

Program umožňuje zadávat materiál výběrem z databáze nebo zadáním vlastních hodnot. Databáze obsahuje základní řadu pevnostních tříd pro jehličnaté a listnaté dřevo dle normy ČSN EN 338, pevnostní třídy pro lepené lamelové dřevo a též jednotlivé seznamy národních tříd řeziva, kterým jsou pevnostní charakteristiky přiřazeny dle ČSN EN 1912. Pro Českou republiku tak lze vybírat třídy řeziva určené v ČSN 73 2824-1. Z databáze se načítají tyto parametry materiálu:

fm,k

  • Charakteristická pevnost v ohybu

ft,0,k

  • Charakteristická pevnost v tahu ve směru vláken

fc,0,k

  • Charakteristická pevnost v tlaku ve směru vláken

fv,k

  • Charakteristická pevnost ve smyku

ft,90,k

  • Charakteristická pevnost v tahu kolmo na vlákna

fc,90,k

  • Charakteristická pevnost v tlaku kolmo na vlákna

E0,05

  • 5%-kvantil charakt. modulu pružnosti ve směru vláken

ρk

  • Charakteristická hodnota hustoty

Do výpočtu vstupují tzv. návrhové hodnoty vlastností materiálu. Ty se z charakteristických hodnot získávají jejich přenásobením modifikačním součinitelem kmod a vydělením součinitelem vlastností materiálu γM. Použité hodnoty tohoto součinitele jsou uvedeny v kapitole "Národní přílohy". Návrhové hodnoty jsou označeny indexem d.  Modifikační součinitel kmod závisí na trvání zatížení a na třídě provozu, v němž konstrukce působí (tabulka 3.1 normy ČSN EN 1995-1-1).

Kapitola 3.2 normy ČSN EN 1995-1-1 dovoluje zvětšit charakteristické pevnosti v tahu a ohybu pro průřezy malých rozměrů . Zavádí pro to součinitel kh, který se v programu vypočítává dle vzorce (3.1).

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.