0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Výpočet

Část "Výpočet" slouží k zadání samotné výztuže proti protlačení a následnému posouzení.

Parametry výpočtu

Pomocí volby "Vliv ohybového momentu" lze ovlivnit způsob výpočtu součinitele β, který zahrnuje do výpočtu vliv ohybového momentu. Na výběr jsou následující varianty:

Použít β dle 6.4.3(6)

 • V tomto případě je hodnota součinitele β stanovena dle obrázku 6.21N a není tak závislá na skutečné hodnotě zadaného ohybového momentu. Tento zjednodušený postup lze použít v případech, kdy sousední pole mají podobné rozpony a kdy stabilita budovy nezávisí na rámovém působení mezi deskou a sloupy.

Spočíst β dle 6.4.3(3-5) - ve směru momentu

 • Podrobný postup, kdy je součinitel β určen na základě zadaných ohybových momentů. Excentricita je uvažována ve směru výslednice ohybových momentů

Spočíst β dle 6.4.3(3-5) - ve směru os

 • Podrobný postup, kdy je součinitel β určen na základě zadaných ohybových momentů. Excentricita je získána součtem výstředností v osách X a Y.

Použít vlastní β

 • Možnost zadat vlastní hodnotu součinitele β.

Nastavení "Maximální únosnost vyztuženého obvodu" umožňuje změnit způsob určení součinitele kmax, který slouží k omezení maximální únosnosti vyztuženého průřezu s ohledem na únosnost betonového průřezu.

Použít kmax dle 6.4.5(1)

 • V tomto případě je součinitel kmax stanoven automaticky dle tloušťky desky. Výpočet je proveden dle článku NA 2.52a (ČSN EN 1992-1-1 Z3) resp. NA 2.130 (STN EN 1992-1-1 A1/NA).

Použít kmax pro smykové trny

 • Pro součinitel kmax je použita hodnota hodnota 1,9 (v souladu s STN EN 1992-1-1 A1/NA).

Použít vlastní kmax

 • Tato volba umožňuje zadat libovolnou hodnotu kmax.

Posouzení protlačení je podrobně popsáno v kapitole "Protlak" teoretické části nápovědy.

Zadání výztuže

Při zadávání výztuže jsou k dispozici tři typy smykové výztuže:

 • radiální třmínky - smyková výztuž (lišty se smykovými trny, žebříčky a pod.) jsou umístěny paprskovitě od sloupu
 • soustředné třmínky - třmínky jsou uspořádány v soustředných řadách
 • ohyby - smyková výztuž tvořená ohyby

V průběhu návrhu lze kontrolovat konstrukční zásady. Tuto kontrolu lze zapnout nastavením "Kontrolovat konstrukční zásady" v zadávacím rámu. Více o konstrukčních zásadách je psáno v kapitole "Protlak - konstrukční zásady" teoretické části nápovědy.

Pro zadávání lze využít dva základní způsoby: automatický návrh a ruční zadávání. Automatický návrh se provádí pomocí samostatného dialogového okna "Generace výztuže", které lze spustit tlačítkem "Návrh". Ruční zadávání probíhá v zadávacím rámu. Způsob zadávání se liší dle typu navrhované výztuže. U radiálně uspořádaných třmínků se zadává počet větví, profil, rozestup a počet trnů v jedné řadě a odstup prvního třmínku od okraje sloupu. Pro ohyby a soustředně uspořádané třmínky se výztuž zadává v tabulce po jednotlivých řadách výztuže. Počet výztuže vždy znamená počet střihů, a to i v případě výztuže pomocí ohybů. Pokud se tedy výztuž skládá z oboustranných ohybů, je počet vložek roven polovině zadaného počtu. Výztuž v tabulce se zadává a upravuje v samostatném okně "Editace výztuže".

Posouzení

V levé části okna je zobrazen aktuální výsledek posouzení včetně využití v procentech. Detailní výsledky (posouzení po jednotlivých obvodech) si lze prohlédnout v samostatném dialogovém okně "Podrobné výsledky", které se spouští tlačítkem "Podrobně" v zadávacím rámu. Výsledky se zobrazí v samostatném okně, toto okno umožňuje uložení textu do schránky pomocí Ctrl+C a vložení do jiného dokumentu. Výsledkem posouzení mohou být tři základní situace:

Nelze vyztužit

 • Pokud je návrhová velikost zatížení VEd,max větší než maximální návrhová únosnost na obvodu sloupu VRd,max, je překročena maximální smyková síla, kterou je schopna deska přenést, a dochází k drcení betonu. Je nutné zvětšit tloušťku desky či rozšířit sloup.

Nevyhovuje

 • Je splněna podmínka VEd,max < VRd,max, deska je tedy schopna přenést zadané zatížení. Protože však v některém z obvodů není splněna podmínka VEd < VRd,cs resp. VRd,c, je nutné doplnit smykovou výztuž proti protlačení.

Vyhovuje

 • Je splněna podmínka VEd,max < VRd,max, deska je tedy schopna přenést zadané zatížení. Zároveň je splněna též podmínka VEd < VRd,cs resp. VRd,c, takže není nutné již výztuž doplňovat.

Část "Výpočet"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.