0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Výpočet

Část "Výpočet" slouží k zadání samotné výztuže proti protlačení a následnému posouzení.

Parametry výpočtu

Pomocí volby "Vliv ohybového momentu" lze ovlivnit způsob výpočtu součinitele β, který zahrnuje do výpočtu vliv ohybového momentu. Na výběr jsou následující varianty:

Použít β dle 6.4.3(6)

 • V tomto případě je hodnota součinitele β stanovena dle obrázku 6.21N a není tak závislá na skutečné hodnotě zadaného ohybového momentu. Tento zjednodušený postup lze použít v případech, kdy sousední pole mají podobné rozpony a kdy stabilita budovy nezávisí na rámovém působení mezi deskou a sloupy.

Spočíst β dle 6.4.3(3-5) - ve směru momentu

 • Podrobný postup, kdy je součinitel β určen na základě zadaných ohybových momentů. Excentricita je uvažována ve směru výslednice ohybových momentů

Spočíst β dle 6.4.3(3-5) - ve směru os

 • Podrobný postup, kdy je součinitel β určen na základě zadaných ohybových momentů. Excentricita je získána součtem výstředností v osách X a Y.

Použít vlastní β

 • Možnost zadat vlastní hodnotu součinitele β.

Výztuž uvažovat vždy v rozsahu 0 až 2d

 • Pokud je kontrolovaný obvod ve vzdálenosti menší než 2d od sloupu, zohledňuje se ve výpočtu únosnosti vyztuženého průřezu veškerá výztuž do vzdálenosti 2d od sloupu. Toto nastavení je dostupné pouze pro protlačení základových desek.

Nastavení "Maximální únosnost vyztuženého obvodu" umožňuje změnit způsob určení součinitele kmax, který slouží k omezení maximální únosnosti vyztuženého průřezu s ohledem na únosnost betonového průřezu.

Použít kmax dle 6.4.5(1)

 • V tomto případě je součinitel kmax stanoven automaticky dle tloušťky desky. Výpočet je proveden dle článku NA 2.52a (ČSN EN 1992-1-1 Z3) resp. NA 2.130 (STN EN 1992-1-1 A1/NA).

Použít kmax pro smykové trny

 • Pro součinitel kmax je použita hodnota hodnota 1,9 (v souladu s STN EN 1992-1-1 A1/NA).

Použít vlastní kmax

 • Tato volba umožňuje zadat libovolnou hodnotu kmax.

Posouzení protlačení je podrobně popsáno v kapitole "Protlak" teoretické části nápovědy.

Zadání výztuže

Při zadávání výztuže jsou k dispozici tři typy smykové výztuže:

 • radiální třmínky - smyková výztuž (lišty se smykovými trny, žebříčky a pod.) jsou umístěny paprskovitě od sloupu
 • soustředné třmínky - třmínky jsou uspořádány v soustředných řadách
 • ohyby - smyková výztuž tvořená ohyby

V průběhu návrhu lze kontrolovat konstrukční zásady. Tuto kontrolu lze zapnout nastavením "Kontrolovat konstrukční zásady" v zadávacím rámu. Více o konstrukčních zásadách je psáno v kapitole "Protlak - konstrukční zásady" teoretické části nápovědy.

Pro zadávání lze využít dva základní způsoby: automatický návrh a ruční zadávání. Automatický návrh se provádí pomocí samostatného dialogového okna "Generace výztuže", které lze spustit tlačítkem "Návrh". Ruční zadávání probíhá v zadávacím rámu. Způsob zadávání se liší dle typu navrhované výztuže. U radiálně uspořádaných třmínků se zadává počet větví, profil, rozestup a počet trnů v jedné řadě a odstup prvního třmínku od okraje sloupu. Pro ohyby a soustředně uspořádané třmínky se výztuž zadává v tabulce po jednotlivých řadách výztuže. Počet výztuže vždy znamená počet střihů, a to i v případě výztuže pomocí ohybů. Pokud se tedy výztuž skládá z oboustranných ohybů, je počet vložek roven polovině zadaného počtu. Výztuž v tabulce se zadává a upravuje v samostatném okně "Editace výztuže".

Posouzení

V levé části okna je zobrazen aktuální výsledek posouzení včetně využití v procentech. Detailní výsledky (posouzení po jednotlivých obvodech) si lze prohlédnout v samostatném dialogovém okně "Podrobné výsledky", které se spouští tlačítkem "Podrobně" v zadávacím rámu. Výsledky se zobrazí v samostatném okně, toto okno umožňuje uložení textu do schránky pomocí Ctrl+C a vložení do jiného dokumentu. Výsledkem posouzení mohou být tři základní situace:

Nelze vyztužit

 • Pokud je návrhová velikost zatížení VEd,max větší než maximální návrhová únosnost na obvodu sloupu VRd,max, je překročena maximální smyková síla, kterou je schopna deska přenést, a dochází k drcení betonu. Je nutné zvětšit tloušťku desky či rozšířit sloup.

Nevyhovuje

 • Je splněna podmínka VEd,max < VRd,max, deska je tedy schopna přenést zadané zatížení. Protože však v některém z obvodů není splněna podmínka VEd < VRd,cs resp. VRd,c, je nutné doplnit smykovou výztuž proti protlačení.

Vyhovuje

 • Je splněna podmínka VEd,max < VRd,max, deska je tedy schopna přenést zadané zatížení. Zároveň je splněna též podmínka VEd < VRd,cs resp. VRd,c, takže není nutné již výztuž doplňovat.

Část "Výpočet"

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.