0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Klasifikace průřezů

Klasifikace je prvním krokem posudku průřezu. Při klasifikaci je průřez podle štíhlosti jednotlivých stěn a podle způsobu namáhání zařazen do jedné ze čtyř tříd. Pro průřezy 1. a 2. třídy se pak počítá s využitím plasticity, průřezy 3. třídy se posuzují s využitím pouze pružné oblasti chování materiálu. Pro průřezy 4. třídy, nejnáchylnější k lokálnímu boulení stěn, se průřez redukuje na tzv. efektivní průřez a na něm se počítá únosnost s využitím pružného chování materiálu.

Klasifikace se provádí pro každou stěnu průřezu samostatně a výsledná třída je pak nejvyšší z takto získaných hodnot tříd. Tažené části průřezů v programu klasifikujeme třídou 1. To je formálně v drobném rozporu s normou, věcně to však nemá žádný negativní efekt a umožňuje to zachovat jistou spojitost ve filosofii programu.

V programu se klasifikace provádí pro všechna namáhání najednou. Tedy pro namáhání osovou silou a oběma ohybovými momenty. Přitom pro konkrétní stěnu se přepočítává účinek momentu kolem osy rovnoběžné s podélnou osou stěny na přírůstek normálové síly. Tento přírůstek je vypočten tak, aby vyvolal v dané stěně stejně velké napětí jako přepočítávaný moment. Pro 1. a 2. třídu se při tomto přepočtu uvažuje plastické rozdělení napětí po průřezu, pro 3. a 4. třídu pak rozdělení napětí podle teorie pružnosti. Tedy například pro zatřídění horní pásnice I-profilu, namáhaného kladným ohybovým momentem My, se normálová síla v pásnici změní o dN, což bude záporná hodnota neboť kladný moment My vyvolává v horní pásnici tlak. Při klasifikaci dolní pásnice tohoto profilu by hodnota dN byla kladná, neboť zde vzniká tah.

U každého průřezu je možno zadat, že nemá být posuzován s využitím plasticity. Při klasifikaci takového průřezu je mu pak vždy přiřazena třída 3 nebo 4.

Průřez tvaru plné čtyřhranné oceli nelze dle ČSN EN 1993-1-1 zatřídit. Jsou tedy použita následující pravidla:

  • Průřezy se štíhlostí menší než 9 jsou uvažovány jako 1. třída
  • Průřezy se štíhlostí menší než 10 jsou uvažovány jako 2. třída
  • Průřezy s výšší štíhlostí jsou uvažovány jako 3. třída

Pro obdélníkový průřez není možné stanovit efektivní průřez, proto není pro tyto průřezy zavedena 4. třída. Pro velmi štíhlé obdélníky je tedy zanedbán vliv lokálního boulení.

Při klasifikaci průřezů namáhaných vázaným kroucením počítáme s průběhem normálového napětí od bimomentu podle teorie pružnosti. Z toho důvodu těmto průřezům vždy přiřazujeme třídu 3 nebo 4.

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.