0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Tvary

Tato část slouží k práci s obecnými polygony, tzv. "tvary". Způsobem zadávání se tvary dělí na dva základní typy: kruh a obecný polygon. Tvary nejsou nijak geometricky omezeny, pouze platí, že by se obecný polygon neměl křížit. Tvary lze následně libovolně upravovat či mazat. Kromě těchto základních úprav je lze převést i na otvor. Tvarů lze přiřadit zcela libovolný materiál.

Vkládání tvarů

Zadávání tvarů je rozděleno na dva případy: obecný polygon a kruh.

Obecný polygon je možné vkládat buď graficky pomocí příkazu "Přidávat polygon" v ovládacím stromečku nebo číselně pomocí tlačítka "Polygon" v nástrojové liště u tabulky tvarů ve spodní části okna. V tomto případě zadávání probíhá v okně "Polygon". Při grafickém zadávání se jednotlivé body polygonu zadávají klikáním na pracovní ploše. Zadání polygonu je nutné potvrdit opětovným kliknutím na počáteční bod polygonu. Potvrzení je indikováno jiným vzhledem kurzoru

Vzhled kurzoru při uzavření polygonu

Obdobně lze zadávat kruh: Při grafickém zadávání (položka "Přidat kruh") se na pracovní ploše volí poloha středu a poloha jakéhokoliv bodu na kružnici, který definuje poloměr kruhu. Číselně lze kruh zadat po stisknutí tlačítka "Kruh" u tabulky tvarů ve stejnojmenném dialogovém okně.

Úpravy tvarů

K dispozici jsou následující funkce pro úpravu tvarů:

Upravit

  • Umožňuje změnit geometrii tvaru v dialogovém okně "Polygon" respektive "Kružnice". Kromě toho lze v těchto oknech též změnit polohu tvaru a materiál.

Převést na otvor

  • Přemění tvar na objekt typu otvor. Tato operace je vratná, otvory lze obdobným nástrojem převést na tvary.

Úpravy je možné provádět jak graficky pomocí nástrojů v ovládacím stromečku (výběr tvaru pro úpravu je prováděn kliknutím na pracovní ploše) nebo pomocí tlačítek u tabulky tvarů (upravován je vždy tvar zaměřený v tabulce).

Další operace s tvary (například přidávání či mazání vrcholů polygonu) je možné provádět nástroji v části "Úpravy".

Odstranění tvarů

Tvary lze též odstranit dvěma způsoby: při použití nástroje "Odstranit" v ovládacím stromečku je výběr tvaru k odstranění prováděn graficky na pracovní ploše, pokud se použije stejnojmenné tlačítko v tabulce tvarů, je odstraněn aktivní tvar (zvýrazněn tučným písmem v tabulce a modrou barvou na pracovní ploše).

Odstranění tvaru s indexem 4 tlačítkem u tabulky tvarů

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.