0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Průřezy

Průřez je vlastností dílce, která je rozhodující pro tuhost dílce vůči jednotlivým typům namáhání. Do výpočtu průřezy vstupují prostřednictvím průřezových charakteristik. V programu je možno použít poměrně širokou škálu průřezů připravených v databázi nebo si vytvářet nové pomocí editoru průřezů.

Průřezové charakteristiky

Do výpočtu vstupují, a tedy je třeba nějakým způsobem zadat, tyto průřezové charakteristiky:

b

 • maximální vodorovný rozměr [mm]

h

 • maximální svislý rozměr [mm]

ycg

 • vzdálenost těžiště od levé strany minimální obálky průřezu [mm]

zcg

 • vzdálenost těžiště od dolní strany minimální obálky průřezu [mm]

A

 • průřezová plocha [mm2]

P

 • obvod průřezu [mm]

Ay

 • plocha přenášející smyk od zatížení ve směru osy y souřadného systému průřezu [mm2]

Az

 • plocha přenášející smyk od zatížení ve směru osy z souřadného systému průřezu [mm2]

Iy

 • moment setrvačnosti k vodorovné těžišťové ose [mm4]

Iz

 • moment setrvačnosti ke svislé těžišťové ose [mm4]

Dyz

 • deviační moment setrvačnosti k těžišťovým osám [mm4]

Ik

 • moment tuhosti průřezu v prostém kroucení [mm4]

Iω

 • výsečový moment setrvačnosti průřezu [mm4]

Zadání průřezu

Zadání průřezu je možno provést třemi způsoby:

 • Je možno průřez vybrat z databáze, kdy se zadá tvar a rozměry průřezu. Průřezové charakteristiky budou automaticky vypočteny a předány programu.
 • Tvar průřezu je možno vytvořit pomocí editoru průřezu (programy "Průřez", "Výseč") nebo pomocí dimenzačních programů. Tento program spočítá základní průřezové charakteristiky a předá je do výpočtu. Nevýhodou je to, že takto lze získat pouze základní průřezové charakteristiky, tedy plochu a momenty setrvačnosti. Veličiny charakterizující tuhost průřezu v kroucení a plochy přenášející smyk budou pro obecné průřezy nulové.
 • Všechny průřezové charakteristiky lze zadat přímo číselnými hodnotami. Tím lze zadat libovolný průřez bez ohledu na jeho tvar. Je třeba dát pouze pozor na jednotky.

Průřezové charakteristiky jsou po zadání podrobeny kontrole. Průřezová plocha a momenty setrvačnosti musejí být větší než nula. Pokud tomu tak není, program nepokračuje a je nutno zadání opravit. Pro výpočet musí být i modul tuhosti v kroucení Ik větší nuly. Tato hodnota mnohdy ale není důležitá a uživatel ji ani nepotřebuje znát. Proto program nabízí dosazení odhadnuté hodnoty Ik. Odhad je proveden podle St. Venantova přibližného vzorce, který dobře vyhovuje pro masivní průřezy, ale pro průřezy se štíhlými stěnami není příliš výstižný. Pokud uživatele zajímají přesnější výsledky kroucení prutů, je třeba hodnotě Ik věnovat jistou pozornost.

Po zadání tvaru průřezu, resp. průřezových charakteristik je třeba ještě určit natočení zadaného průřezu v lokálním souřadném systému dílce. Natočení udává úhel mezi osami y,z souřadného systému průřezu a osami 2,3 lokálního souřadného systému dílce. Tento úhel je kladný, pokud se při pohledu proti ose 1 lokálního souřadného systému dílce průřez natočí proti chodu hodinových ručiček.

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.