0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Kombinace

Toto dialogové okno slouží k zadání a úpravám kombinací zatěžovacích stavů. Před políčkem pro název kombinace je znázorněn stručný výpis kombinace. Všechny obsažené zatěžovací stavy jsou zaznamenány formou jejich identifikátorů, hlavní proměnná zatížení jsou přesunuta na začátek výpisu a oddělena od ostatních zatěžovacích stavů dvojtečkou.

Druh kombinace

Pro mezní stav únosnosti lze vytvářet následující kombinace:

Základní

  • základní kombinace dle vztahu 6.10 normy EN 1990

Alternativní

  • kombinace dle vztahů 6.10a a 6.10b normy EN 1990. V tomto případě se ve výpočtech uvažují dvě varianty kombinací, jedna s redukovanými stálými zatěžovacími stavy a druhá s redukovanými hlavními proměnnými zatěžovacími stavy

Mimořádná

  • mimořádné kombinace dle 6.11

Pro mezní stavy použitelnosti lze vytvářet následující kombinace:

Charakteristická

  • kombinace dle vztahu 6.14 normy EN 1990

Častá

  • kombinace dle vztahu 6.15 normy EN 1990

Kvazistálá

  • kombinace dle vztahu 6.16 normy EN 1990

Konečná deformace

  • kombinace pro výpočet konečného průhybu u dřevěných konstrukcí. Definice vychází z kapitoly 2.2.3(5) normy EN 1995-1-1. Tato kombinace poskytuje pouze relevantní hodnoty deformací. Hodnoty vnitřních sil jsou zvýšeny o vliv dotvarování.

Výběr zatěžovacích stavů

Tabulka se zatěžovacími stavy umožňuje výběr zatěžovacích stavů, které budou zahrnuty v kombinaci. Zatěžovací stav lze do kombinace přidat zaškrtnutím prvního políčka ve sloupci "Uvažovat" u příslušného zatěžovacího stavu. Druhý sloupeček umožňuje nastavit příznivé působení stálých  zatěžovacích stavů (použití součinitele γf,inf) resp. zadat proměnné zatížení jako hlavní. Počet hlavních proměnných zatížení v kombinaci není omezen.

Pro kombinace druhu "Mimořádné" lze zadat mimořádné zatížení (výběr probíhá pouze ze zatěžovacích stavů typu "Mimořádné"). Mimořádné kombinace bez zadaného mimořádného zatížení (nutné zvolit variantu "nezadáno") lze využít například k posouzení požární odolnosti. U mimořádných kombinací je též nutné vybrat, zda má být hlavní proměnné zatížení redukováno součinitelem ψ1 nebo ψ2:

  • ψ1 - součinitel pro častou hodnotu proměnného zatížení
  • ψ2 - součinitel pro kvazistálou hodnotu proměnného zatížení

Přidávání zatěžovacích stavů do kombinace

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.