0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Program Beton

Program "Beton" slouží k posouzení železobetonových dílců a průřezů dle EN 1992-1-1 a EN 1992-2.

Uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní programu se skládá z hlavního menu s nástrojovými lištami v horní části okna, ovládacího stromečku v levé části a pravé části okna, která je určena pro zadávání vstupů a prohlížení výsledků. Hlavní menu obsahuje všechny nástroje, které lze využít při práci s programem. Ovládací stromeček slouží ke správě jednotlivých úloh v projektu a též k navigaci mezi jednotlivými částmi zadávání. Práce se stromečkem je popsána v samostatné kapitole "Ovládací stromeček". Alternativou k ovládacímu stromečku je část "Data" hlavního menu. Tvorba výstupní dokumentace probíhá v okně "Tisk a export dokumentu", které je přístupné z ovládací lišty "Soubory" nebo z části "Soubor" hlavního menu.

V programu lze pracovat se dvěma typy úloh:

Řez

  • jednoduché posouzení průřezu konstrukčního prvku na libovolný počet kombinací vnitřních sil

Dílec

  • posouzení celého dílce se zadanými průběhy vnitřních sil. Tento typ úlohy se používá při přebírání dat z programů "Fin 2D" a "Fin 3D".

Jednotlivé úlohy se zadávají pomocí tlačítek "Přidat řez" a "Přidat dílec" v záhlaví ovládacího stromečku.

Úvodní obrazovka

Základní obrazovka umožňuje nastavit informace o projektu a zvolit návrhovou normu.

Rám "Obecné údaje o projektu" zobrazuje údaje z dialogového okna "Obecné údaje o projektu", které je možno využít při sestavování záhlaví čí zápatí výstupní dokumentace. Tyto údaje lze změnit pomocí tlačítka "Upravit".

Část "Norma" obsahuje návrhovou normu včetně národní přílohy. Změnu normy lze provést v okně "Volba normy", které se spouští tlačítkem "Upravit".

V části "Nastavení výpočtů" lze upravit chování programu. Dostupná nastavení jsou:

Kontrolovat vzdálenost vložek

  • Pro podélnou a příčnou výztuž je prováděna kontrola vzdálenosti vložek. Pravidla pro kontrolu jsou popsána v teoretické části v kapitole "Konstrukční zásady".

Posouzení konstrukčních zásad informativně

  • Konstrukční zásady (stupeň vyztužení, vzdálenost vložek apod.) jsou průběžně kontrolovány, ale nemají vliv na konečný posudek "vyhovuje/nevyhovuje". Konstrukční prvek tedy vyhovuje i v případech, kdy nejsou splněny některé konstrukční zásady.

Šířku trhlin počítat až po dosažení tahové pevnosti betonu

  • Šířka trhlin je počítána až po dosažení mezní hodnoty fctm (pevnost betonu v tahu). Nejsou tedy uvažovány trhliny, které se v konstrukci mohou vyskytnout ještě před dosažením této meze například z technologických důvodů.

Imperfekce a minimální excentricita uvažována ve směru ohybového momentu, minimální excentricita započítána dříve než vzpěr

  • Toto nastavení umožňuje použít způsob posouzení, který byl použit ve starších verzích programu. Podrobnosti k tomuto nastavení jsou uvedeny v teoretické kapitole "Normálová síla a ohybový moment (MSÚ)".

Počítat průběžně

  • V průběhu práce v dialogových oknech "Vyztužení" a "Smyková výztuž" jsou v těchto oknech zobrazovány výsledky posouzení průřezu. Lze tak přímo kontrolovat vliv změn na únosnost dílce.

Používat průvodce pro nové zadání

  • Pro nový řez se po výběru typu prvku spustí průvodce, ve kterém lze postupně zadat průřez, materiál, podélnou a smykovou výztuž.

Základní obrazovka programu Beton

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.