0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Materiálové charakteristiky

Beton

Program umožňuje zadávat materiál výběrem z databáze nebo zadáním vlastních hodnot. Databáze obsahuje základní řadu pevnostních tříd dle tabulky 3.1 normy EN 1992-1-1. Při zadávání vlastního materiálu je nutné zadat následující hodnoty:

fck

  • charakteristická válcová pevnost betonu v tlaku ve stáří 28 dní

fctm

  • průměrná hodnota pevnosti betonu v dostředném tahu

Ecm

  • sečnový modul pružnosti betonu

Při zadávání vlastního materiálu lze využít automatický dopočet fctm a Ecm dle tabulky 3.1. Pokud je zadaná hodnota fck menší nebo rovna 50MPa, je fctm počítána vztahem

v ostaních případech je použit vztah

Sečnový modul pružnosti Ecm je určen vzorcem

kde průměrná hodnota válcové pevnosti v tlaku fcm je dána vztahem

Betonářská ocel

Pokud je třeba použít ve výpočtu takový materiál, který není dostupný v databázi, je možné zadat vlastní materiál betonářské výztuže pomocí následujících charakteristik:

fyk

  • charakteristická mez kluzu betonářské výztuže

Es

  • modul pružnosti

Do výpočtu vstupují tzv. návrhové hodnoty vlastností materiálu. Ty se z charakteristických hodnot (dolní index k) získávají jejich vydělením součinitelem vlastností materiálu γM. Návrhové hodnoty jsou označeny dolním indexem d.

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.