0

FIN EC

Online nápověda

Stromeček
Nastavení
Program:
Jazyk:

Otvory

Tato část slouží k práci s otvory, tedy obecnými polygony, které jsou umístěny uvnitř profilů či tvarů a které představují prostupy v těchto objektech. Způsobem zadávání se otvory dělí obdobně jako "tvary" na dva základní typy: kruh a obecný polygon. Tvary nejsou nijak geometricky omezeny, pouze platí, že by se obecný polygon otvoru neměl křížit a že by se otvor měl nacházet uvnitř jiného objektu.

Vkládání otvorů

Zadávání otvorů je rozděleno na dva případy: obecný polygon a kruh.

Obecný polygon je možné vkládat buď graficky pomocí příkazu "Přidávat polygon" v ovládacím stromečku nebo číselně pomocí tlačítka "Polygon" v nástrojové liště u tabulky tvarů ve spodní části okna. V tomto případě zadávání probíhá v okně "Polygon". Při grafickém zadávání se jednotlivé body polygonu zadávají klikáním na pracovní ploše. Zadání polygonu je nutné potvrdit opětovným kliknutím na počáteční bod polygonu. Potvrzení je indikováno jiným vzhledem kurzoru

Vzhled kurzoru při uzavření polygonu

Obdobně lze zadávat kruh: Při grafickém zadávání (položka "Přidat kruh") se na pracovní ploše volí poloha středu a poloha jakéhokoliv bodu na kružnici, který definuje poloměr kruhu. Číselně lze kruh zadat po stisknutí tlačítka "Kruh" u tabulky tvarů ve stejnojmenném dialogovém okně.

Úpravy otvorů

K dispozici jsou následující funkce pro úpravu otvorů:

Upravit

  • Umožňuje změnit geometrii otvoru v dialogovém okně "Polygon" respektive "Kružnice". Kromě toho lze v těchto oknech též změnit polohu otvoru.

Převést na tvar

  • Přemění tvar na objekt typu tvar. Tato operace je vratná, tvary lze obdobným nástrojem převést na otvory.

Úpravy je možné provádět jak graficky pomocí nástrojů v ovládacím stromečku (výběr tvaru pro úpravu je prováděn kliknutím na pracovní ploše) nebo pomocí tlačítek u tabulky otvorů (upravován je vždy otvor zaměřený v tabulce).

Další operace s otvory (například přidávání či mazání vrcholů polygonu) je možné provádět nástroji v části "Úpravy".

Odstranění otvorů

Otvory lze též odstranit dvěma způsoby: při použití nástroje "Odstranit" v ovládacím stromečku je výběr otvoru k odstranění prováděn graficky na pracovní ploše, pokud se použije stejnojmenné tlačítko v tabulce otvorů, je odstraněn aktivní otvor (zvýrazněn tučným písmem v tabulce a modrou barvou na pracovní ploše).

Odstranění otvoru s indexem 2 tlačítkem u tabulky otvorů

Vyzkoušejte si zdarma náš software.
Stáhněte si aktuální Edici zdarma.